لیست رسانه ها


عنوان استرابورد (محل نصب) جهت محله وضعیت تاریخ شروع/ انقضا
میدان پارکینگ شهرداریضلع غربیجوانشیرآزاد
چهارراه جوانشیر دید به سمت پارک شیرین جوانشیرآزاد
17 شهریور گل ناز دید از گل نازدید از گل ناز22 بهمنآزاد
بلوار شهید بهشتی ورودی نمایشگاه بین المللیبلوار شهید بهشتیآزاد
دور برگردان آخر مسکن دید از مسکنمسکنآزاد
دور برگردان سی متری دوم دید سی متری دوم 22 بهمنآزاد
میدان فردوسیضلع شمالیفردوسیرزرو1397/03/10 تا 1397/04/10
میدان آزادی رو به روی ایستگاه تاکسی دید از ترمینال 1میدان آزادیرزرو1397/03/24 تا 1397/04/04
میدان آزادی رو به روی ایستگاه تاکسی دید به سمت آزادی میدان آزادیرزرو1397/03/24 تا 1397/04/04
دور برگردان میدان آزادگانقبل از میدان پردیسرزرو1397/03/22 تا 1397/04/22
میدان امام حسین دید از چهارراه رودکیمیدان امام حسینآزاد
میدان گلایول ابتدای ویلا دید از ویلا برقآزاد
میدان مرکزیضلع شمال غربی 22 بهمنرزرو1397/03/10 تا 1397/04/10
رو به روی بیمارستان امام خمینی دید از وکیل آقاتاجگذاریآزاد
خیابان برق نسترن دید از نسترن برقآزاد
کمربندی غربی قبل پل بلوار زن لاین شرقی کمربندی غربیآزاد
خیابان فردوسی رو به روی سینما آزادیفردوسیرزرو1397/03/26 تا 1397/04/06
خیابان سراب دید به سمت فردوسیفردوسیرزرو1397/03/29 تا 1397/04/12
بلوار سجاد دید از کسری فردوسیآزاد
چهارراه ژاندارمری دید از آزادگانفردوسیرزرو1397/03/10 تا 1397/04/10
45 متری آل آقا 22 بهمنرزرو1397/04/05 تا 1397/04/20
چهارراه بسیج رفیوژ وسط دید به سمت ازادیبلوار شهید بهشتیرزرو1397/04/01 تا 1397/04/10
چهارراه بسیجبه سمت چهارراه اتش نشانیبلوار شهید بهشتیرزرو1397/04/04 تا 1397/04/10
خیابان برقگل سرخبرقرزرو1397/04/04 تا 1397/04/19
میدان جمهوریجنب بانک صادراتتاجگذاریرزرو1397/03/22 تا 1397/04/22
ابتدای خ سعدیلاین شرقی ابتدای خیابان سعدی فردوسیآزاد
میدان آزادی جنب پاساژ قصرمیدان آزادیآزاد
میدان آزادی ضلع شرقیدید از سیلومیدان آزادیآزاد
خ سی متری اول ورودی خ تعزیرات22 بهمنرزرو1397/04/01 تا 1397/04/15
پمپ بنزین فردوسیدید از فردوسیفردوسیرزرو1397/04/04 تا 1397/04/19
بلوار نسترن نوبهارضلع جنوب غربی 22 بهمنرزرو1397/03/10 تا 1397/04/10
میدان گلایول شمال غربیشمال غربی22 بهمنرزرو1397/04/01 تا 1397/04/10
چهارراه آتش نشانیضلع جنوب غربی22 بهمنرزرو1397/03/10 تا 1397/04/10
میدان امام خمینیضلع جنوبیمیدان امام خمینیآزاد
چهارراه سی متری دومضلع شمالی( رفیوژ وسط )22 بهمنرزرو1397/03/30 تا 1397/04/20
چهارراه نوبهارورودی برق ضلع شمال غربیبرقرزرو1397/03/26 تا 1397/04/06
بلوار شهید بهشتی لاین شرقی، پایین تر از پمپ بنزینبلوار شهید بهشتیآزاد
سه راه برقلاین غربی ، ابتدای خیابان نوبهاربلوار شهید بهشتیرزرو1397/04/01 تا 1397/04/15
چهارراه گذرنامهجنب پارک درخشان22 بهمنرزرو1397/03/10 تا 1397/04/10
میدان مرکزی به سمت گذرنامه22 بهمنآزاد
خیابان برقابتدای کوچه حاج داییی22 بهمنرزرو1397/03/22 تا 1397/04/22
چهار راه سی متری به سمت چاله چاله22 بهمنرزرو1397/03/10 تا 1397/04/10
چهارراه نوبهار ضلع جنوب غربی22 بهمنرزرو1397/03/20 تا 1397/04/20
میدان 17 شهریورابتدای خیابان گل ناز22 بهمنرزرو1397/04/10 تا 1397/04/25
میدان 17 شهریورورودی برق، ضلع جنوب غربی22 بهمنرزرو1397/03/31 تا 1397/04/10
چهارراه سنگرجنب پارک22 بهمنرزرو1397/03/10 تا 1398/03/10
شهرک فرهنگیان فاز 1چهارراه امیرکبیرمیدان آزادیرزرو1397/03/22 تا 1397/04/22
خیابان برقجنب هتل گلایولبرقرزرو1397/03/10 تا 1397/04/10
خیابان برقسربلوار نسترنبرقرزرو1397/04/01 تا 1397/04/20
میدان گلایول ورودی خیابان ویلابرقرزرو1397/03/20 تا 1397/04/20
چهارراه گلستانجنب درمانگاه حاج داییمیدان آزادیرزرو1397/03/20 تا 1397/04/20
چهارراه مصطفی امامیبه سمت ارشاد22 بهمنرزرو1397/04/01 تا 1397/04/10
چهارراه فرهنگیان فاز 1جنب آب و فاضلابمیدان آزادیرزرو1397/03/10 تا 1397/04/10
خیابان ناسیونالروبروی تأمین اجتماعیفرهنگیان فاز 1آزاد
میدان سنجابیضلع جنوب شرقیمیدان آزادیرزرو1397/03/28 تا 1397/04/27
بلوار مصطفی امامیرو به روی ترمینال 2فرهنگیان فاز 1آزاد
چهارراه شهرستانی به سمت بانک صادراتمیدان آزادیآزاد
خیابان سیلو روبروی پاساژ قصر میدان آزادیآزاد
میدان فرمانداریورودی خیابان شرقیبلوار شهید بهشتیآزاد
چهارراه راهنمایی رانندگیضلع جنوب شرقیمیدان آزادیآزاد
چهارراه سیلوضلع جنوب غربیمیدان آزادیآزاد
چهارراه سیلوبه سمت خیابان راهنمایی و رانندگیمیدان آزادیآزاد
سبزه میدانبه سمت خیابان جلیلیخیابان مدرسآزاد
میدان جلیلیجنب بانک ملیشریعتیآزاد
میدان غدیرجنب بانک ملیشریعتیآزاد
میدان غدیرورودی شهرداریشریعتیآزاد
بیمارستان امام خمینیروبروی بیمارستان امام خمینیوکیل آقاآزاد
میدان جمهوری اسلامیجنب بانک صادراتتاجگذاریرزرو1397/04/01 تا 1397/05/01
میدان جوانشیر ضلع غربیجوانشیرآزاد
میدان جوانشیر به سمت گمرکجوانشیرآزاد
چهارراه جوانشیربه سمت کوهساریجوانشیررزرو1397/03/10 تا 1397/04/10
خیابان جوانشیر جنب پارک شیرینجوانشیرآزاد
چهارراه وکیل آقاضلع جنوب شرقیوکیل آقاآزاد
بلوار شهید بهشتیچهارراه بسیج رفیوژ وسط ضلع جنوبیبلوار شهید بهشتیرزرو1397/04/01 تا 1397/04/10
خیابان شریعتی سه راه کوچه ثبتشریعتیآزاد
خیابان شریعتی ورودی خیابان شوراشریعتیآزاد
شریعتیجنب دبیرستان جلال آل احمدشریعتیرزرو1397/03/20 تا 1397/04/20
خیابان دلگشاورودی شهرک صادقیهفردوسیآزاد
میدان لشگرورودی خیابان شریعتیفردوسیرزرو1397/03/10 تا 1397/04/10
میدان پردیسنبش میدانپردیسرزرو1397/03/10 تا 1397/04/10
میدان آزادگانورودی پردیس ضلع غربیکسریرزرو1397/03/10 تا 1397/04/10
میدان آزادگانروبروی پردیس ضلع شرقیکسریرزرو1397/03/10 تا 1397/04/10
شهرک ژاندارمریضلع شمالی میدان دانشگاه آزاد اسلامیکسریآزاد
بلوار کسریمیدان دانشگاه آزادکسریرزرو1397/03/22 تا 1397/04/22
خیابان کسریجنب هلال احمرکسریرزرو1397/03/10 تا 1397/04/10
شهرک متخصصینتقاطع شهرک ضلع جنوب غربیکسریآزاد
تقاطع ژاندارمریورودی شهرک به سمت فردوسیکسریرزرو1397/03/10 تا 1397/04/10
بلوار کسریرو به روی باغچه بان کسریرزرو1397/03/25 تا 1397/04/06
بلوار کسریسر بلوار سجادکسریآزاد
میدان فردوسیبه سمت مصدق، لاین شمال شرقیفردوسیرزرو1397/04/01 تا 1397/04/22
میدان فردوسیبه سمت خیابان سرابفردوسیرزرو1397/03/10 تا 1397/04/10
میدان فردوسیورودی کسریفردوسیرزرو1397/03/20 تا 1397/04/20
میدان فردوسیجنب بیمارستان معتضدیفردوسیرزرو1397/04/03 تا 1397/04/13
فردوسیجنب پارک لالهفردوسیرزرو1397/03/26 تا 1397/04/06
پمپ بنزین فردوسیجنب پمپ بنزین دید از مصدقفردوسیآزاد
شهرفرنگجنب ایستگاه اتوبوسفردوسیآزاد
ابتدای خیابان شورا، شریعتیضلع شمال شرقیخیابان آیت اله کاشانیرزرو1397/04/03 تا 1397/04/13
میدان رفعتیهبه سمت بهارخیابان آیت اله کاشانیآزاد
چهارراه هلال احمربه سمت رفعتیهچهارراه هلال احمررزرو1397/03/26 تا 1397/04/06
شهر فرنگجنب بانک مسکنخیابان آیت اله کاشانیآزاد
سه راه برقروبروی مسجد بروجردیخیابان آیت اله کاشانیآزاد
خیابان کاشانیسرخیابان شوراخیابان آیت اله کاشانیرزرو1397/03/25 تا 1397/04/14
میدان کاشانیمصدق ضلع جنوب غربیخیابان آیت اله کاشانیرزرو1397/03/20 تا 1397/04/20
میدان مصدقبه سمت چهارراه هلال احمرخیابان آیت اله کاشانیآزاد
خیابان مدرسجنب پاساژ پارسیانخیابان مدرسآزاد
میدان (شهرداری سابق)ضلع شمالیخیابان آیت اله کاشانیرزرو1397/04/03 تا 1397/04/13
میدان شهرداری سابقورودی شریعتیخیابان مدرسرزرو1397/03/22 تا 1397/04/22
پارکینگ شهرداریورودی حاج محمدتقی اصفهانیخیابان مدرسرزرو1397/03/22 تا 1397/04/22
چهارراه اجاقبه سمت جوانشیر ، جنب دکهخیابان مدرسآزاد
چهارراه اجاقجنوب شرقی ش 2خیابان مدرسآزاد
چهارراه اجاقجنوب شرقیخیابان مدرسآزاد
چهارراه اجاق جنوب غربیخیابان مدرسآزاد
چهارراه اجاقضلع شمال شرقیخیابان مدرسآزاد
میدان آزادیجنب پاساژ کویتی هامیدان آزادیآزاد
میدان آزادیضلع غربی(جنب بانک سپه)میدان آزادیرزرو1397/03/25 تا 1397/04/04
میدان آزادیجنب فروشگاه اتکامیدان آزادیآزاد
جلوخانجنب پاساژ کیشمیدان آزادیآزاد
مدرسجنب پاساژ ولیعصرمیدان آزادیآزاد
مدرسجنب پاساژ قدس(مسجد جامع )میدان آزادیآزاد
خیابان مدرسورودی خیابان حدادعادلخیابان مدرسآزاد
خیابان مدرسورودی سبزه میدانخیابان مدرسآزاد
میدان آزادیجنب داروخانه شبانه روزیمیدان آزادیآزاد
خیابان مدرسورودی نواب خیابان مدرسآزاد
خیابان مدرسسه راه نوابخیابان مدرسآزاد
ابتدای میدان آزادیسرکوچه پست شهید قندیمیدان آزادیرزرو1397/03/10 تا 1397/04/10
ابتدای میدان آزادیروبروی شرکت گازمیدان آزادیرزرو1397/03/10 تا 1397/04/10
چهارراه بسیججنب شرکت آبانگاهبلوار شهید بهشتیرزرو1397/04/10 تا 1397/04/25
چهارراه بسیجبه سمت خیابان ارشادبلوار شهید بهشتیآزاد
سه راه 22 بهمنضلع شرقیبلوار شهید بهشتیآزاد
سه راه 22 بهمنجنب بیمه پارسیانبلوار شهید بهشتیرزرو1397/04/06 تا 1397/04/21
سه راه 22 بهمنجنب مسکن و شهرسازیبلوار شهید بهشتیآزاد
بلوار شهید بهشتیجنب سازمان صنعت، معدن و تجارتبلوار شهید بهشتیرزرو1397/03/25 تا 1397/04/04
بلوار شهید بهشتیبه سمت سپاه ، ورودی باغ نی (دانشگاه پیام نور)بلوار شهید بهشتیآزاد
بلوار شهید بهشتینرسیده به بیمارستان شهدابلوار شهید بهشتیآزاد
بلوار شهید بهشتیجنب صدا و سیمابلوار شهید بهشتیرزرو1397/03/22 تا 1397/04/22
سه راه حافظیهجنب فنی حرفه ایحافظیهرزرو1397/03/29 تا 1397/04/12
سه راه حافظیهبه سمت آزادی جنب سالن کارگرانحافظیهرزرو1397/03/10 تا 1397/04/10
بلوار شهید بهشتیسر سی متری دومبلوار شهید بهشتیرزرو1397/03/10 تا 1397/04/10
خیابان بهداری الهیهورودی بهداریالهیهآزاد
میدان شاهدروبروی شهرداری منطقه 6الهیهآزاد
میدان شاهدجنب مسجدالهیهآزاد
میدان رسالتبه سمت بلوار زنالهیهآزاد
بلوار زنزیرپل جانبازانبلوار زنآزاد
چهارراه چقامیرزاورودی شهرک نجفیکمربندی غربیآزاد
بلوار زنلاین شمالی ( روبروی تقاطع گذرنامه)بلوار زنآزاد
بلوار زنروبروی تقاطع رنجبربلوار زنرزرو1397/03/29 تا 1397/04/12
میدان سپاهبه سمت لب آب جنب تالارمیدان سپاهرزرو1397/04/01 تا 1397/04/10
میدان سپاهبه سمت آزادی جنب سپاه ناحیه میدان سپاهرزرو1397/03/22 تا 1397/04/22
کمربندی غربی لاین شرقی نرسیده به پل قره سوکمربندی غربیآزاد
کمربندی غربیبه سمت امام حسین بالاتر از دوربرگردان الهیهکمربندی غربیرزرو1397/03/22 تا 1397/04/22
کمربندی غربیبه سمت امام حسین، پایین تر از پل جانبازان، لاین شرقیکمربندی غربیرزرو1397/03/22 تا 1397/04/22
کمربندی غربیبه سمت باغ گلها ، در باغ گلهاکمربندی غربیرزرو1397/03/22 تا 1397/04/22
کمربندی غربیورودی شهرک دادگستریکمربندی غربیآزاد
کمربندی غربی به سمت باغ گلهاجنب دوربرگدان تقاطع الهیهکمربندی غربیرزرو1397/04/01 تا 1397/04/10
کمربندی غربی به سمت باغ گلهاجنب استخر زرینکمربندی غربیآزاد
کمربندی غربی به سمت باغ گلهانرسیده به پل زیرگذر ، روبروی cngکمربندی غربیرزرو1397/03/22 تا 1397/04/22
میدان امام حسینضلع جنوبی میدانمیدان امام حسینآزاد
میدان امام حسینجنب مسجدمیدان امام حسینآزاد
میدان امام حسینضلع شمالی ورودی معلممیدان امام حسینرزرو1397/02/01 تا 1397/07/30
میدان نیایشبه سمت مسکنکیهانشهرآزاد
کیهانشهردرب بیمارستان بیستون. ورودی بیمارستانکیهانشهرآزاد
حافظیهمیدان بروجردی حافظیهآزاد
بزرگراه امام خمینیبه سمت میدان امام ورودی ده پهنبزرگراه امام خمینیآزاد
بزرگراه امام خمینی لاین شرقی نرسیده به فرودگاهبزرگراه امام خمینیآزاد
بزرگراه امام خمینی لاین شرقی نرسیده به پل قره سوبزرگراه امام خمینیآزاد
بزرگراه امام خمینیلاین شرقی جنب چاه آب شهرداریبزرگراه امام خمینیآزاد
بزرگراه امام خمینیلاین شرقی جنب دانشگاه کشاورزیبزرگراه امام خمینیآزاد
میدان شهداضلع شرقیمیدان شهداآزاد
میدان شهداضلع شمال شرقیمیدان شهداآزاد
میدان شهدا به سمت سیلومیدان شهداآزاد
بزرگراه امامبه سمت شهدا، جنب دوربرگردانبزرگراه امام خمینیآزاد
بزرگراه امامبه سمت شهدا ، جنب دانشگاه پیام نوربزرگراه امام خمینیآزاد
میدان امام خمینی ضلع شرقی جنب فرودگاه میدان امام خمینیآزاد
میدان امام خمینیجنب مسجدمیدان امام خمینیآزاد
بلوار کشمیر به سمت لب آب جنب هتل پارسیانبلوار کشمیرآزاد
بلوار کشمیر به سمت میدان امام بالاتر از بیمه ایرانبلوار کشمیرآزاد
بلوار کشمیر به سمت لب آب ورودی فرهنگیان فاز 2بلوار کشمیرآزاد
بلوار کشمیربه سمت میدان امام خمینی جنب cng بلوار کشمیرآزاد
بلوار شهید بهشتیقبل از پل قره سو لاین شرقیبلوار شهید بهشتیآزاد
بلوار شهید شمشادیانجنب شهربازیبلوار کشمیرآزاد
بلوار شهید بهشتی درب ورودی شهرکت نفتبلوار شهید بهشتیآزاد
بلوار شهید بهشتی، لب آبروبروی پست بانکبلوار شهید بهشتیآزاد
بلوار شهید بهشتیبه سمت میدان نفت، پل ولایت غربیبلوار شهید بهشتیآزاد
شهرک تعاون جنب بازار ، لاین شرقیتعاونرزرو1397/03/29 تا 1397/04/08
تعاونروبروی بازار میوه تعاونآزاد
تعاونایستگاه 3 رفیوژ وسطتعاونرزرو1397/03/15 تا 1397/04/05
معلممیدان حافظ ، ضلع شمال غربیمعلمآزاد
چهارراه رودکی سمت دانشگاه فنی حرفه ایتعاونآزاد
میدان فرهنگیان فاز 2 ایستگاه 7 لاین غربیفرهنگیان فاز 2آزاد
بلوار طاقبستانجنب پارک فدکبلوار طاقبستانرزرو1397/04/01 تا 1397/04/10
بلوار طاقبستانجنب هتل پارسیان. لاین شرقیبلوار طاقبستانرزرو1397/03/22 تا 1397/04/22
بلوار طاقبستاندوربرگردان فرهنگیان فاز 2فرهنگیان فاز 2آزاد
بلوار طاقبستانورودی فرهنگیان فاز 2فرهنگیان فاز 2آزاد
بلوار طاقبستان ورودی شهرک کارمندانکارمندانآزاد
بلوار طاقبستان ورودی کارمنداندوربرگردان کارمندان لاین غربیکارمندانآزاد
میدان باغ ابریشم ضلع جنوب غربی بلوار طاقبستانآزاد
میدان باغ ابریشمبه سمت پارک کوهستانبلوار طاقبستانآزاد
شهرک مسکنآخر مسکن رفیوژ وسط جنب دوربرگردانمسکنآزاد
آخر مسکن . جنب دبیرستان بهمن محمدیآخر مسکن . جنب دبیرستان بهمن محمدیمسکنرزرو1397/04/01 تا 1397/04/10
مسکنچهارراه مطهریمسکنرزرو1397/04/01 تا 1397/04/10
سه راه مسکنلاین شرقی ابتدای خ گل هامسکنرزرو1397/04/01 تا 1397/04/10
سه راه مسکنبه سمت بلوار طاقبستانمسکنآزاد
سه راه مسکن به سمت باغ ابریشممسکنآزاد
سه راه مسکنبه سمت طاقبستان( رفیوژ وسط)مسکنرزرو1397/03/10 تا 1397/04/10
میدان طاقبستانجنب هتل جمشیدبلوار طاقبستانآزاد
عنوان بیلبورد شهری (محل نصب) جهت محله وضعیت تاریخ شروع/ انقضا
خیابان کسری جنب پارک آزادگان کسریرزرو1397/01/08 تا 1397/04/05
میدان لشکر ضلع شمال غربی ابتدای خ شریعتی شریعتیآزاد
میدان غدیر ضلع جنوب شرقی جنب شهرداری مرکزشریعتیآزاد
الهیهابتدای بلوار بهداری الهیهآزاد
میدان جوانشیر ابتدای گمرگ جوانشیرآزاد
چهارراه پمپ گازویل ضلع شمال شرقی دید از آزادیمیدان آزادیرزرو1397/03/05 تا 1397/04/05
چهارراه کارگر (سه راه جوانشیر)ابتدای کوهساری ( ضلع شمال شرقی )میدان آزادیآزاد
میدان آزادیجنب داروخانهمیدان آزادیآزاد
چهارراه پارک معلم ضلع شمال شرقی به سمت گلستان22 بهمنآزاد
بلوار مصطفی امامی جنب ترمینال 222 بهمنآزاد
میدان مرکزیضلع شمالی 22 بهمنرزرو1397/04/05 تا 1397/04/20
خیابان نوبهارابتدای بلوار نسترن 22 بهمنآزاد
بلوار شهید بهشتی ورودی سی متری اول22 بهمنرزرو1397/04/05 تا 1397/04/20
بلوار زنورودی گلریزان ( گلستان )میدان سپاهآزاد
میدان سپاه ضلع شمال غربیمیدان سپاهرزرو1397/03/05 تا 1397/04/05
لب آب لاین غربی جنب پارک پالایشگاهلب آب رزرو1397/03/05 تا 1397/04/05
ورودی بهاررو به روی ترمینال اسلام آبادآزادگانآزاد
کمر بندی غربیورودی الهیه کمر بندی غربیرزرو1397/03/05 تا 1397/04/05
کمربندی غربی قبل از قره سو لاین شرقیکمر بندی غربیآزاد
میدان امام حسینضلع شرقیمیدان امام حسین رزرو1397/03/05 تا 1397/04/05
مسکن جنب دبستان مطهریمسکنرزرو1397/01/05 تا 1397/04/05
مسکن میدان ظفرضلع غربیمسکنآزاد
میدان طاقبستان ضلع شمال شرقیطاقبستان آزاد
میدان شهداضلع جنوب غربی بزرگ راه امام خمینیآزاد
بلوار کشمیر قبل از سی ان جی بلوار کشمیر آزاد
بزرگ راه امام جنب دانشگاه کشاورزی بزرگ راه امام خمینیآزاد
بزرگ راه امام جنب پارک شاطر آباد بزرگ راه امام خمینیآزاد
بزرگ راه امام خمینیرو به روی ورودی حافظیه بزرگ راه امام خمینیرزرو1397/03/05 تا 1397/04/05
بزرگ راه امام ورودی حافظیه بزرگ راه امام خمینیرزرو1397/04/05 تا 1397/04/20
میدان امام خمینیجنب مسجدمیدان امام خمینیرزرو1397/03/22 تا 1397/04/22
عنوان بیلبورد جاده ای (محل نصب) جهت شهر وضعیت تاریخ شروع/ انقضا

برای دریافت آخرین اخبار و پیشنهادات ویژه لطفا در خبرنامه ما ثبت نام کنید .