لیست رسانه ها


عنوان استرابورد (محل نصب) جهت محله وضعیت تاریخ شروع/ انقضا
چهارراه سنگررفیوژ دید از گلریزان22 بهمنآزاد
چهارراه سنگر رفیوژ دید از گلستان و سی متری22 بهمنآزاد
لب آب لاین غربی رفیوژ وسطبلوار طاقبستانآزاد
چهارراه گلستان رفیوژ ضلع جنوبی22 بهمنآزاد
چهارراه سنگر رفیوژ وسط دید سی متری 22 بهمنآزاد
چهارراه چاله چاله دید از سی متری 22 بهمنآزاد
میدان پارکینگ شهرداریضلع غربیجوانشیرآزاد
چهارراه جوانشیر دید به سمت پارک شیرین جوانشیرآزاد
17 شهریور گل ناز دید از گل نازدید از گل ناز22 بهمنآزاد
بلوار شهید بهشتی ورودی نمایشگاه بین المللیبلوار شهید بهشتیرزرو1397/09/22 تا 1397/09/30
دور برگردان آخر مسکن دید از مسکنمسکنآزاد
دور برگردان سی متری دوم دید سی متری دوم 22 بهمنآزاد
میدان فردوسیضلع شمالیفردوسیآزاد
میدان آزادی رو به روی ایستگاه تاکسی دید از ترمینال 1میدان آزادیرزرو1397/05/15 تا 1398/01/15
میدان آزادی رو به روی ایستگاه تاکسی دید به سمت آزادی میدان آزادیرزرو1397/05/15 تا 1398/01/15
دور برگردان میدان آزادگانقبل از میدان پردیسرزرو1397/09/22 تا 1397/09/30
میدان امام حسین دید از چهارراه رودکیمیدان امام حسینرزرو1397/08/10 تا 1398/08/10
میدان گلایول ابتدای ویلا دید از ویلا برقرزرو1397/09/22 تا 1397/09/30
میدان مرکزیضلع شمال غربی 22 بهمنرزرو1397/09/22 تا 1397/09/30
رو به روی بیمارستان امام خمینی دید از وکیل آقاتاجگذاریآزاد
خیابان برق نسترن دید از نسترن برقآزاد
کمربندی غربی قبل پل بلوار زن لاین شرقی کمربندی غربیآزاد
خیابان فردوسی رو به روی سینما آزادیفردوسیآزاد
خیابان سراب دید به سمت فردوسیفردوسیآزاد
بلوار سجاد دید از کسری فردوسیآزاد
چهارراه ژاندارمری دید از آزادگانفردوسیآزاد
45 متری آل آقا 22 بهمنآزاد
چهارراه بسیج رفیوژ وسط دید به سمت ازادیبلوار شهید بهشتیرزرو1397/05/15 تا 1398/01/15
چهارراه بسیجبه سمت چهارراه اتش نشانیبلوار شهید بهشتیآزاد
خیابان برقگل سرخبرقآزاد
میدان جمهوریجنب بانک صادراتتاجگذاریآزاد
ابتدای خ سعدیلاین شرقی ابتدای خیابان سعدی فردوسیآزاد
میدان آزادی جنب پاساژ قصرمیدان آزادیآزاد
میدان آزادی ضلع شرقیدید از سیلومیدان آزادیآزاد
خ سی متری اول ورودی خ تعزیرات22 بهمنرزرو1397/05/15 تا 1398/01/15
پمپ بنزین فردوسیدید از فردوسیفردوسیآزاد
بلوار نسترن نوبهارضلع جنوب غربی 22 بهمنآزاد
میدان گلایول شمال غربیشمال غربی22 بهمنآزاد
چهارراه آتش نشانیضلع جنوب غربی22 بهمنآزاد
میدان امام خمینیضلع جنوبیمیدان امام خمینیرزرو1397/09/22 تا 1397/09/30
چهارراه سی متری دومضلع شمالی( رفیوژ وسط )22 بهمنآزاد
چهارراه نوبهارورودی برق ضلع شمال غربیبرقآزاد
بلوار شهید بهشتی لاین شرقی، پایین تر از پمپ بنزینبلوار شهید بهشتیآزاد
سه راه برقلاین غربی ، ابتدای خیابان نوبهاربلوار شهید بهشتیآزاد
چهارراه گذرنامهجنب پارک درخشان22 بهمنآزاد
میدان مرکزی به سمت گذرنامه22 بهمنآزاد
خیابان برقابتدای کوچه حاج داییی22 بهمنرزرو1397/09/22 تا 1397/09/30
چهار راه سی متری به سمت چاله چاله22 بهمنآزاد
چهارراه نوبهار ضلع جنوب غربی22 بهمنآزاد
میدان 17 شهریورابتدای خیابان گل ناز22 بهمنآزاد
میدان 17 شهریورورودی برق، ضلع جنوب غربی22 بهمنآزاد
چهارراه سنگرجنب پارک22 بهمنرزرو1397/03/10 تا 1398/03/10
شهرک فرهنگیان فاز 1چهارراه امیرکبیرمیدان آزادیرزرو1397/05/15 تا 1398/01/15
خیابان برقجنب هتل گلایولبرقرزرو1397/08/10 تا 1398/02/10
خیابان برقسربلوار نسترنبرقآزاد
میدان گلایول ورودی خیابان ویلابرقآزاد
چهارراه گلستانجنب درمانگاه حاج داییمیدان آزادیرزرو1397/09/22 تا 1397/09/30
چهارراه مصطفی امامیبه سمت ارشاد22 بهمنرزرو1397/05/15 تا 1398/01/15
چهارراه فرهنگیان فاز 1جنب آب و فاضلابمیدان آزادیآزاد
خیابان ناسیونالروبروی تأمین اجتماعیفرهنگیان فاز 1آزاد
میدان سنجابیضلع جنوب شرقیمیدان آزادیآزاد
بلوار مصطفی امامیرو به روی ترمینال 2فرهنگیان فاز 1آزاد
چهارراه شهرستانی به سمت بانک صادراتمیدان آزادیآزاد
خیابان سیلو روبروی پاساژ قصر میدان آزادیآزاد
میدان فرمانداریورودی خیابان شرقیبلوار شهید بهشتیآزاد
چهارراه راهنمایی رانندگیضلع جنوب شرقیمیدان آزادیآزاد
چهارراه سیلوضلع جنوب غربیمیدان آزادیرزرو1397/05/15 تا 1398/01/15
چهارراه سیلوبه سمت خیابان راهنمایی و رانندگیمیدان آزادیآزاد
سبزه میدانبه سمت خیابان جلیلیخیابان مدرسآزاد
میدان جلیلیجنب بانک ملیشریعتیآزاد
میدان غدیرجنب بانک ملیشریعتیآزاد
میدان غدیرورودی شهرداریشریعتیآزاد
بیمارستان امام خمینیروبروی بیمارستان امام خمینیوکیل آقاآزاد
میدان جمهوری اسلامیجنب بانک صادراتتاجگذاریرزرو1397/05/15 تا 1398/01/15
میدان جوانشیر ضلع غربیجوانشیررزرو1397/09/22 تا 1397/09/30
میدان جوانشیر به سمت گمرکجوانشیرآزاد
چهارراه جوانشیربه سمت کوهساریجوانشیررزرو1397/09/24 تا 1397/09/28
خیابان جوانشیر جنب پارک شیرینجوانشیرآزاد
چهارراه وکیل آقاضلع جنوب شرقیوکیل آقارزرو97/7/10 تا 97/7/25
بلوار شهید بهشتیچهارراه بسیج رفیوژ وسط دید از آزادیبلوار شهید بهشتیرزرو1397/05/27 تا 1398/01/15
خیابان شریعتی سه راه کوچه ثبتشریعتیآزاد
خیابان شریعتی ورودی خیابان شوراشریعتیآزاد
شریعتیجنب دبیرستان جلال آل احمدشریعتیآزاد
خیابان دلگشاورودی شهرک صادقیهفردوسیآزاد
میدان لشگرورودی خیابان شریعتیفردوسیآزاد
میدان پردیسنبش میدانپردیسآزاد
میدان آزادگانورودی پردیس ضلع غربیکسریآزاد
میدان آزادگانروبروی پردیس ضلع شرقیکسریرزرو97/7/10 تا 97/7/25
شهرک ژاندارمریضلع شمالی میدان دانشگاه آزاد اسلامیکسریآزاد
بلوار کسریمیدان دانشگاه آزادکسریآزاد
خیابان کسریجنب هلال احمرکسریآزاد
شهرک متخصصینتقاطع شهرک ضلع جنوب غربیکسریرزرو1397/05/15 تا 1398/01/15
تقاطع ژاندارمریورودی شهرک به سمت فردوسیکسریآزاد
بلوار کسریرو به روی باغچه بان کسریرزرو1397/08/10 تا 1398/02/10
بلوار کسریسر بلوار سجادکسریآزاد
میدان فردوسیبه سمت مصدق، لاین شمال شرقیفردوسیآزاد
میدان فردوسیبه سمت خیابان سرابفردوسیآزاد
میدان فردوسیورودی کسریفردوسیآزاد
میدان فردوسیجنب بیمارستان معتضدیفردوسیرزرو1397/09/22 تا 1397/09/30
فردوسیجنب پارک لالهفردوسیآزاد
پمپ بنزین فردوسیجنب پمپ بنزین دید از مصدقفردوسیآزاد
شهرفرنگجنب ایستگاه اتوبوسفردوسیرزرو1397/05/15 تا 1398/01/15
ابتدای خیابان شورا، شریعتیضلع شمال شرقیخیابان آیت اله کاشانیرزرو1397/09/22 تا 1397/09/30
میدان رفعتیهبه سمت بهارخیابان آیت اله کاشانیرزرو1397/09/22 تا 1397/09/30
چهارراه هلال احمربه سمت رفعتیهچهارراه هلال احمررزرو1397/05/15 تا 1398/01/15
سه راه برقروبروی مسجد بروجردیخیابان آیت اله کاشانیرزرو1397/09/24 تا 1397/09/28
خیابان کاشانیسرخیابان شوراخیابان آیت اله کاشانیرزرو1397/08/10 تا 1398/02/10
میدان کاشانیمصدق ضلع جنوب غربیخیابان آیت اله کاشانیآزاد
میدان مصدقبه سمت چهارراه هلال احمرخیابان آیت اله کاشانیرزرو1397/06/01 تا 1398/01/01
خیابان مدرسجنب پاساژ پارسیانخیابان مدرسآزاد
میدان (شهرداری سابق)ضلع شمالیخیابان آیت اله کاشانیرزرو1397/05/27 تا 1398/01/15
میدان شهرداری سابقورودی شریعتیخیابان مدرسآزاد
پارکینگ شهرداریورودی حاج محمدتقی اصفهانیخیابان مدرسرزرو1397/05/15 تا 1398/01/15
چهارراه اجاقبه سمت جوانشیر ، جنب دکهخیابان مدرسآزاد
چهارراه اجاقجنوب شرقی ش 2خیابان مدرسرزرو1397/06/01 تا 1398/01/01
چهارراه اجاقجنوب شرقیخیابان مدرسآزاد
چهارراه اجاق جنوب غربیخیابان مدرسرزرو1397/05/27 تا 1398/01/15
چهارراه اجاقضلع شمال شرقیخیابان مدرسآزاد
میدان آزادیجنب پاساژ کویتی هامیدان آزادیآزاد
میدان آزادیضلع غربی(جنب بانک سپه)میدان آزادیآزاد
میدان آزادیجنب فروشگاه اتکامیدان آزادیآزاد
جلوخانجنب پاساژ کیشمیدان آزادیرزرو1397/09/24 تا 1397/09/28
مدرسجنب پاساژ ولیعصرمیدان آزادیآزاد
مدرسجنب پاساژ قدس(مسجد جامع )میدان آزادیآزاد
خیابان مدرسورودی خیابان حدادعادلخیابان مدرسآزاد
خیابان مدرسورودی سبزه میدانخیابان مدرسآزاد
میدان آزادیجنب داروخانه شبانه روزیمیدان آزادیآزاد
خیابان مدرسسه راه نوابخیابان مدرسآزاد
ابتدای میدان آزادیسرکوچه پست شهید قندیمیدان آزادیآزاد
ابتدای میدان آزادیروبروی شرکت گازمیدان آزادیآزاد
چهارراه بسیججنب شرکت آبانگاهبلوار شهید بهشتیرزرو1397/09/22 تا 1397/09/30
چهارراه بسیجبه سمت خیابان ارشادبلوار شهید بهشتیآزاد
سه راه 22 بهمنضلع شرقیبلوار شهید بهشتیآزاد
سه راه 22 بهمنجنب بیمه پارسیانبلوار شهید بهشتیآزاد
سه راه 22 بهمنجنب مسکن و شهرسازیبلوار شهید بهشتیرزرو1397/09/22 تا 1397/09/30
بلوار شهید بهشتیجنب سازمان صنعت، معدن و تجارتبلوار شهید بهشتیآزاد
بلوار شهید بهشتیبه سمت سپاه ، ورودی باغ نی (دانشگاه پیام نور)بلوار شهید بهشتیآزاد
بلوار شهید بهشتینرسیده به بیمارستان شهدابلوار شهید بهشتیآزاد
بلوار شهید بهشتیجنب صدا و سیمابلوار شهید بهشتیآزاد
سه راه حافظیهجنب فنی حرفه ایحافظیهآزاد
سه راه حافظیهبه سمت آزادی جنب سالن کارگرانحافظیهآزاد
بلوار شهید بهشتیسر سی متری دومبلوار شهید بهشتیآزاد
خیابان بهداری الهیهورودی بهداریالهیهآزاد
میدان شاهدروبروی شهرداری منطقه 6الهیهرزرو97/7/17 تا 97/8/17
میدان شاهدجنب مسجدالهیهرزرو1397/05/15 تا 1398/01/15
میدان رسالتبه سمت بلوار زنالهیهرزرو97/7/17 تا 97/8/17
بلوار زنزیرپل جانبازانبلوار زنآزاد
چهارراه چقامیرزاورودی شهرک نجفیکمربندی غربیرزرو97/7/17 تا 97/8/17
بلوار زنلاین شمالی ( روبروی تقاطع گذرنامه)بلوار زنآزاد
بلوار زنروبروی تقاطع رنجبربلوار زنآزاد
میدان سپاهبه سمت لب آب جنب تالارمیدان سپاهآزاد
میدان سپاهبه سمت آزادی جنب سپاه ناحیه میدان سپاهآزاد
کمربندی غربی لاین شرقی نرسیده به پل قره سوکمربندی غربیآزاد
کمربندی غربیبه سمت امام حسین بالاتر از دوربرگردان الهیهکمربندی غربیآزاد
کمربندی غربیبه سمت امام حسین، پایین تر از پل جانبازان، لاین شرقیکمربندی غربیآزاد
کمربندی غربیبه سمت باغ گلها ، در باغ گلهاکمربندی غربیآزاد
کمربندی غربیورودی شهرک دادگستریکمربندی غربیآزاد
کمربندی غربی به سمت باغ گلهاجنب دوربرگدان تقاطع الهیهکمربندی غربیآزاد
کمربندی غربی به سمت باغ گلهاجنب استخر زرینکمربندی غربیآزاد
کمربندی غربی به سمت باغ گلهانرسیده به پل زیرگذر ، روبروی cngکمربندی غربیآزاد
میدان امام حسینضلع جنوبی میدانمیدان امام حسینآزاد
میدان امام حسینجنب مسجدمیدان امام حسینآزاد
میدان امام حسینضلع شمالی ورودی معلممیدان امام حسینرزرو1397/08/10 تا 1398/08/10
میدان نیایشبه سمت مسکنکیهانشهرآزاد
کیهانشهردرب بیمارستان بیستون. ورودی بیمارستانکیهانشهرآزاد
حافظیهمیدان بروجردی حافظیهآزاد
بزرگراه امام خمینیبه سمت میدان امام ورودی ده پهنبزرگراه امام خمینیآزاد
بزرگراه امام خمینی لاین شرقی نرسیده به فرودگاهبزرگراه امام خمینیآزاد
بزرگراه امام خمینی لاین شرقی نرسیده به پل قره سوبزرگراه امام خمینیآزاد
بزرگراه امام خمینیلاین شرقی جنب چاه آب شهرداریبزرگراه امام خمینیآزاد
بزرگراه امام خمینیلاین شرقی جنب دانشگاه کشاورزیبزرگراه امام خمینیآزاد
میدان شهداضلع شرقیمیدان شهداآزاد
میدان شهداضلع شمال شرقیمیدان شهداآزاد
میدان شهدا به سمت سیلومیدان شهداآزاد
بزرگراه امامبه سمت شهدا، جنب دوربرگردانبزرگراه امام خمینیآزاد
بزرگراه امامبه سمت شهدا ، جنب دانشگاه پیام نوربزرگراه امام خمینیآزاد
میدان امام خمینی ضلع شرقی جنب فرودگاه میدان امام خمینیرزرو97/7/10 تا 97/7/25
میدان امام خمینیجنب مسجدمیدان امام خمینیآزاد
بلوار کشمیر به سمت لب آب جنب هتل پارسیانبلوار کشمیرآزاد
بلوار کشمیر به سمت میدان امام بالاتر از بیمه ایرانبلوار کشمیرآزاد
بلوار کشمیر به سمت لب آب ورودی فرهنگیان فاز 2بلوار کشمیررزرو97/7/8 تا 97/8/8
بلوار کشمیربه سمت میدان امام خمینی جنب cng بلوار کشمیرآزاد
بلوار شهید بهشتیقبل از پل قره سو لاین شرقیبلوار شهید بهشتیآزاد
بلوار شهید شمشادیانجنب شهربازیبلوار کشمیرآزاد
بلوار شهید بهشتی درب ورودی شهرکت نفتبلوار شهید بهشتیآزاد
بلوار شهید بهشتی، لب آبروبروی پست بانکبلوار شهید بهشتیآزاد
بلوار شهید بهشتیبه سمت میدان نفت، پل ولایت غربیبلوار شهید بهشتیآزاد
شهرک تعاون جنب بازار ، لاین شرقیتعاونآزاد
تعاونروبروی بازار میوه تعاونآزاد
تعاونایستگاه 3 رفیوژ وسطتعاونآزاد
معلممیدان حافظ ، ضلع شمال غربیمعلمآزاد
چهارراه رودکی سمت دانشگاه فنی حرفه ایتعاونآزاد
میدان فرهنگیان فاز 2 ایستگاه 7 لاین غربیفرهنگیان فاز 2آزاد
بلوار طاقبستانجنب پارک فدکبلوار طاقبستانآزاد
بلوار طاقبستانجنب هتل پارسیان. لاین شرقیبلوار طاقبستانآزاد
بلوار طاقبستاندوربرگردان فرهنگیان فاز 2فرهنگیان فاز 2آزاد
بلوار طاقبستانورودی فرهنگیان فاز 2فرهنگیان فاز 2آزاد
بلوار طاقبستان ورودی شهرک کارمندانکارمندانآزاد
بلوار طاقبستان ورودی کارمنداندوربرگردان کارمندان لاین غربیکارمندانآزاد
میدان باغ ابریشم ضلع جنوب غربی بلوار طاقبستانآزاد
میدان باغ ابریشمبه سمت پارک کوهستانبلوار طاقبستانآزاد
شهرک مسکنآخر مسکن رفیوژ وسط جنب دوربرگردانمسکنآزاد
آخر مسکن . جنب دبیرستان بهمن محمدیآخر مسکن . جنب دبیرستان بهمن محمدیمسکنرزرو97/7/10 تا 97/7/25
مسکنچهارراه مطهریمسکنآزاد
سه راه مسکنلاین شرقی ابتدای خ گل هامسکنآزاد
سه راه مسکنبه سمت بلوار طاقبستانمسکنرزرو1397/05/28 تا 1398/01/15
سه راه مسکن به سمت باغ ابریشممسکنآزاد
سه راه مسکنبه سمت طاقبستان( رفیوژ وسط)مسکنآزاد
میدان طاقبستانجنب هتل جمشیدبلوار طاقبستانآزاد
عنوان بیلبورد شهری (محل نصب) جهت محله وضعیت تاریخ شروع/ انقضا
خیابان کسری جنب پارک آزادگان کسریآزاد
میدان لشکر ضلع شمال غربی ابتدای خ شریعتی شریعتیآزاد
میدان غدیر ضلع جنوب شرقی جنب شهرداری مرکزشریعتیآزاد
الهیهابتدای بلوار بهداری الهیهآزاد
میدان جوانشیر ابتدای گمرگ جوانشیرآزاد
چهارراه پمپ گازویل ضلع شمال شرقی دید از آزادیمیدان آزادیآزاد
چهارراه کارگر (سه راه جوانشیر)ابتدای کوهساری ( ضلع شمال شرقی )میدان آزادیآزاد
میدان آزادیجنب داروخانهمیدان آزادیآزاد
چهارراه پارک معلم ضلع شمال شرقی به سمت گلستان22 بهمنآزاد
بلوار مصطفی امامی جنب ترمینال 222 بهمنآزاد
میدان مرکزیضلع شمالی 22 بهمنآزاد
خیابان نوبهارابتدای بلوار نسترن 22 بهمنآزاد
بلوار شهید بهشتی ورودی سی متری اول22 بهمنآزاد
بلوار زنورودی گلریزان ( گلستان )میدان سپاهآزاد
میدان سپاه ضلع شمال غربیمیدان سپاهآزاد
لب آب لاین غربی جنب پارک پالایشگاهلب آب آزاد
ورودی بهاررو به روی ترمینال اسلام آبادآزادگانآزاد
کمر بندی غربیورودی الهیه کمر بندی غربیآزاد
کمربندی غربی قبل از قره سو لاین شرقیکمر بندی غربیآزاد
میدان امام حسینضلع شرقیمیدان امام حسین آزاد
مسکن جنب دبستان مطهریمسکنآزاد
مسکن میدان ظفرضلع غربیمسکنآزاد
میدان طاقبستان ضلع شمال شرقیطاقبستان آزاد
میدان شهداضلع جنوب غربی بزرگ راه امام خمینیآزاد
بلوار کشمیر قبل از سی ان جی بلوار کشمیر آزاد
بزرگ راه امام جنب دانشگاه کشاورزی بزرگ راه امام خمینیآزاد
بزرگ راه امام جنب پارک شاطر آباد بزرگ راه امام خمینیآزاد
بزرگ راه امام خمینیرو به روی ورودی حافظیه بزرگ راه امام خمینیآزاد
بزرگ راه امام ورودی حافظیه بزرگ راه امام خمینیآزاد
میدان امام خمینیجنب مسجدمیدان امام خمینیآزاد
عنوان بیلبورد جاده ای (محل نصب) جهت شهر وضعیت تاریخ شروع/ انقضا

برای دریافت آخرین اخبار و پیشنهادات ویژه لطفا در خبرنامه ما ثبت نام کنید .