لیست رسانه ها


عنوان استرابورد (محل نصب) جهت محله وضعیت تاریخ شروع/ انقضا
چهارراه مصطفی امامی (ارشاد)دید از آتش نشانی (بامداد)22 بهمنآزاد
چهارراه گلستان دید از ارشاد22 بهمنآزاد
میدان امام خمینیدید از بزرگراهمیدان امام خمینیرزرو1398/02/02 تا 1398/03/01
چهارراه سنگررفیوژ دید از گلریزان22 بهمنآزاد
چهارراه سنگر رفیوژ دید از گلستان و سی متری22 بهمنآزاد
لب آب لاین غربی رفیوژ وسطبلوار طاقبستانآزاد
چهارراه گلستان رفیوژ ضلع جنوبی22 بهمنرزرو1397/08/10 تا 1398/02/10
چهارراه سنگر رفیوژ وسط دید سی متری 22 بهمنآزاد
چهارراه چاله چاله دید از سی متری 22 بهمنآزاد
میدان پارکینگ شهرداریضلع غربیجوانشیرآزاد
چهارراه جوانشیر دید به سمت پارک شیرین جوانشیرآزاد
17 شهریور گل ناز دید از گل نازدید از گل ناز22 بهمنآزاد
بلوار شهید بهشتی ورودی نمایشگاه بین المللیبلوار شهید بهشتیرزرو1398/02/05 تا 1398/02/13
دور برگردان آخر مسکن دید از مسکنمسکنآزاد
دور برگردان سی متری دوم دید سی متری دوم 22 بهمنآزاد
میدان فردوسیضلع شمالیفردوسیآزاد
میدان آزادی رو به روی ایستگاه تاکسی دید از ترمینال 1میدان آزادیآزاد
میدان آزادی رو به روی ایستگاه تاکسی دید به سمت آزادی میدان آزادیآزاد
دور برگردان میدان آزادگانقبل از میدان پردیسآزاد
میدان امام حسین دید از چهارراه رودکیمیدان امام حسینرزرو1397/08/10 تا 1398/08/10
میدان گلایول ابتدای ویلا دید از ویلا برقرزرو1398/02/05 تا 1398/02/13
میدان مرکزیضلع شمال غربی 22 بهمنرزرو1398/02/05 تا 1398/02/13
رو به روی بیمارستان امام خمینی دید از وکیل آقاتاجگذاریآزاد
خیابان برق نسترن دید از نسترن برقآزاد
کمربندی غربی قبل پل بلوار زن لاین شرقی کمربندی غربیرزرو1398/02/02 تا 1398/03/01
خیابان فردوسی رو به روی سینما آزادیفردوسیآزاد
خیابان سراب دید به سمت فردوسیفردوسیآزاد
بلوار سجاد دید از کسری فردوسیآزاد
چهارراه ژاندارمری دید از آزادگانفردوسیآزاد
45 متری آل آقا 22 بهمنآزاد
چهارراه بسیج رفیوژ وسط دید به سمت ازادیبلوار شهید بهشتیآزاد
چهارراه بسیجبه سمت چهارراه اتش نشانیبلوار شهید بهشتیآزاد
خیابان برقگل سرخبرقآزاد
میدان جمهوریجنب بانک صادراتتاجگذاریآزاد
ابتدای خ سعدیلاین شرقی ابتدای خیابان سعدی فردوسیآزاد
میدان آزادی جنب پاساژ قصرمیدان آزادیآزاد
میدان آزادی ضلع شرقیدید از سیلومیدان آزادیآزاد
خ سی متری اول ورودی خ تعزیرات22 بهمنآزاد
پمپ بنزین فردوسیدید از فردوسیفردوسیآزاد
بلوار نسترن نوبهارضلع جنوب غربی 22 بهمنآزاد
میدان گلایول شمال غربیشمال غربی22 بهمنآزاد
چهارراه آتش نشانیضلع جنوب غربی22 بهمنرزرو1397/11/05 تا 1398/11/05
میدان امام خمینیضلع جنوبیمیدان امام خمینیرزرو1398/02/02 تا 1398/03/01
چهارراه سی متری دومضلع شمالی( رفیوژ وسط )22 بهمنآزاد
چهارراه نوبهارورودی برق ضلع شمال غربیبرقآزاد
بلوار شهید بهشتی لاین شرقی، پایین تر از پمپ بنزینبلوار شهید بهشتیآزاد
سه راه برقلاین غربی ، ابتدای خیابان نوبهاربلوار شهید بهشتیآزاد
چهارراه گذرنامهجنب پارک درخشان22 بهمنرزرو1398/02/05 تا 1398/02/13
میدان مرکزی به سمت گذرنامه22 بهمنآزاد
خیابان برقابتدای کوچه حاج داییی22 بهمنرزرو1398/02/01 تا 1398/02/31
چهار راه سی متری به سمت چاله چاله22 بهمنآزاد
چهارراه نوبهار ضلع جنوب غربی22 بهمنرزرو1398/02/01 تا 1398/02/31
میدان 17 شهریورابتدای خیابان گل ناز22 بهمنآزاد
میدان 17 شهریورورودی برق، ضلع جنوب غربی22 بهمنآزاد
چهارراه سنگرجنب پارک22 بهمنرزرو1397/03/10 تا 1398/03/10
شهرک فرهنگیان فاز 1چهارراه امیرکبیرمیدان آزادیآزاد
خیابان برقجنب هتل گلایولبرقرزرو1397/08/10 تا 1398/02/10
خیابان برقسربلوار نسترنبرقآزاد
میدان گلایول ورودی خیابان ویلابرقآزاد
چهارراه گلستانجنب درمانگاه حاج داییمیدان آزادیآزاد
چهارراه مصطفی امامی (ارشاد)دید از پارک معلم 22 بهمنآزاد
چهارراه فرهنگیان فاز 1جنب آب و فاضلابمیدان آزادیآزاد
خیابان ناسیونالروبروی تأمین اجتماعیفرهنگیان فاز 1آزاد
میدان سنجابیضلع جنوب شرقیمیدان آزادیرزرو1398/02/02 تا 1398/03/01
بلوار مصطفی امامیرو به روی ترمینال 2فرهنگیان فاز 1آزاد
چهارراه شهرستانی به سمت بانک صادراتمیدان آزادیآزاد
خیابان سیلو روبروی پاساژ قصر میدان آزادیآزاد
میدان فرمانداریورودی خیابان شرقیبلوار شهید بهشتیآزاد
چهارراه راهنمایی رانندگیضلع جنوب شرقیمیدان آزادیآزاد
چهارراه سیلوبه سمت خیابان راهنمایی و رانندگیمیدان آزادیرزرو1398/01/28 تا 1398/02/28
سبزه میدانبه سمت خیابان جلیلیخیابان مدرسآزاد
میدان جلیلیجنب بانک ملیشریعتیآزاد
میدان غدیرجنب بانک ملیشریعتیرزرو1398/02/05 تا 1398/02/13
میدان غدیرورودی شهرداریشریعتیرزرو1397/11/01 تا 1398/03/01
بیمارستان امام خمینیروبروی بیمارستان امام خمینیوکیل آقاآزاد
میدان جمهوری اسلامیجنب بانک صادراتتاجگذاریآزاد
میدان جوانشیر ضلع غربیجوانشیرآزاد
میدان جوانشیر به سمت گمرکجوانشیررزرو1398/02/05 تا 1398/02/13
چهارراه جوانشیربه سمت کوهساریجوانشیرآزاد
خیابان جوانشیر جنب پارک شیرینجوانشیرآزاد
چهارراه وکیل آقاضلع جنوب شرقیوکیل آقاآزاد
بلوار شهید بهشتیچهارراه بسیج رفیوژ وسط دید از آزادیبلوار شهید بهشتیآزاد
خیابان شریعتی سه راه کوچه ثبتشریعتیآزاد
خیابان شریعتی ورودی خیابان شوراشریعتیآزاد
شریعتیجنب دبیرستان جلال آل احمدشریعتیآزاد
خیابان دلگشاورودی شهرک صادقیهفردوسیآزاد
میدان لشگرورودی خیابان شریعتیفردوسیآزاد
میدان پردیسنبش میدانپردیسآزاد
میدان آزادگانورودی پردیس ضلع غربیکسریآزاد
میدان آزادگانروبروی پردیس ضلع شرقیکسریرزرو1398/02/05 تا 1398/02/13
شهرک ژاندارمریضلع شمالی میدان دانشگاه آزاد اسلامیکسریآزاد
بلوار کسریمیدان دانشگاه آزادکسریآزاد
خیابان کسریجنب هلال احمرکسریآزاد
شهرک متخصصینتقاطع شهرک ضلع جنوب غربیکسریآزاد
چهارراه ژاندارمریورودی شهرک به سمت فردوسیکسریآزاد
بلوار کسریرو به روی باغچه بان کسریرزرو1397/08/10 تا 1398/02/10
بلوار کسریسر بلوار سجادکسریآزاد
میدان فردوسیبه سمت مصدق، لاین شمال شرقیفردوسیآزاد
میدان فردوسیبه سمت خیابان سرابفردوسیرزرو1397/11/01 تا 1398/03/01
میدان فردوسیورودی کسریفردوسیرزرو1398/03/15 تا 1398/04/15
میدان فردوسیجنب بیمارستان معتضدیفردوسیآزاد
فردوسیجنب پارک لالهفردوسیآزاد
پمپ بنزین فردوسیجنب پمپ بنزین دید از مصدقفردوسیآزاد
شهرفرنگجنب ایستگاه اتوبوسفردوسیآزاد
ابتدای خیابان شورا، شریعتیضلع شمال شرقیخیابان آیت اله کاشانیآزاد
میدان رفعتیهبه سمت بهارخیابان آیت اله کاشانیآزاد
چهارراه هلال احمربه سمت رفعتیهچهارراه هلال احمرآزاد
سه راه برقروبروی مسجد بروجردیخیابان آیت اله کاشانیآزاد
خیابان کاشانیسرخیابان شوراخیابان آیت اله کاشانیرزرو1398/01/28 تا 1398/02/28
میدان کاشانیمصدق ضلع جنوب غربیخیابان آیت اله کاشانیآزاد
میدان مصدقبه سمت چهارراه هلال احمرخیابان آیت اله کاشانیآزاد
خیابان مدرسجنب پاساژ پارسیانخیابان مدرسرزرو1398/02/05 تا 1398/02/13
میدان (شهرداری سابق)ضلع شمالیخیابان آیت اله کاشانیآزاد
میدان شهرداری سابقورودی شریعتیخیابان مدرسرزرو1397/11/01 تا 1398/03/01
پارکینگ شهرداریورودی حاج محمدتقی اصفهانیخیابان مدرسآزاد
چهارراه اجاقبه سمت جوانشیر ، جنب دکهخیابان مدرسآزاد
چهارراه اجاقجنوب شرقی ش 2خیابان مدرسآزاد
چهارراه اجاقجنوب شرقیخیابان مدرسآزاد
چهارراه اجاق جنوب غربیخیابان مدرسآزاد
چهارراه اجاقضلع شمال شرقیخیابان مدرسآزاد
میدان آزادیجنب پاساژ کویتی هامیدان آزادیآزاد
میدان آزادیضلع غربی(جنب بانک سپه)میدان آزادیآزاد
میدان آزادیجنب فروشگاه اتکامیدان آزادیآزاد
جلوخانجنب پاساژ کیشمیدان آزادیآزاد
مدرسجنب پاساژ ولیعصرمیدان آزادیآزاد
مدرسجنب پاساژ قدس(مسجد جامع )میدان آزادیآزاد
خیابان مدرسورودی خیابان حدادعادلخیابان مدرسآزاد
خیابان مدرسورودی سبزه میدانخیابان مدرسآزاد
میدان آزادیجنب داروخانه شبانه روزیمیدان آزادیرزرو1398/02/05 تا 1398/02/13
خیابان مدرسسه راه نوابخیابان مدرسرزرو1397/12/20 تا 1398/02/20
ابتدای میدان آزادیسرکوچه پست شهید قندیمیدان آزادیرزرو1398/02/05 تا 1398/02/13
ابتدای میدان آزادیروبروی شرکت گازمیدان آزادیآزاد
چهارراه بسیججنب شرکت آبانگاهبلوار شهید بهشتیآزاد
چهارراه بسیج (ش)به سمت خیابان ارشادبلوار شهید بهشتیآزاد
سه راه 22 بهمنضلع شرقیبلوار شهید بهشتیرزرو1398/02/05 تا 1398/02/13
سه راه 22 بهمنجنب بیمه پارسیانبلوار شهید بهشتیآزاد
سه راه 22 بهمنجنب مسکن و شهرسازیبلوار شهید بهشتیآزاد
بلوار شهید بهشتیجنب سازمان صنعت، معدن و تجارتبلوار شهید بهشتیآزاد
بلوار شهید بهشتیبه سمت سپاه ، ورودی باغ نی (دانشگاه پیام نور)بلوار شهید بهشتیآزاد
بلوار شهید بهشتینرسیده به بیمارستان شهدابلوار شهید بهشتیآزاد
بلوار شهید بهشتیجنب صدا و سیمابلوار شهید بهشتیآزاد
سه راه حافظیهجنب فنی حرفه ایحافظیهرزرو1398/02/05 تا 1398/02/13
سه راه حافظیهبه سمت آزادی جنب سالن کارگرانحافظیهآزاد
بلوار شهید بهشتیسر سی متری دومبلوار شهید بهشتیآزاد
خیابان بهداری الهیهورودی بهداریالهیهآزاد
میدان شاهدروبروی شهرداری منطقه 6الهیهرزرو1398/03/25 تا 1398/04/25
میدان شاهدجنب مسجدالهیهآزاد
میدان رسالتبه سمت بلوار زنالهیهآزاد
بلوار زنزیرپل جانبازانبلوار زنآزاد
چهارراه چقامیرزاورودی شهرک نجفیکمربندی غربیآزاد
بلوار زنلاین شمالی ( روبروی تقاطع گذرنامه)بلوار زنرزرو1398/02/05 تا 1398/02/13
بلوار زنروبروی تقاطع رنجبربلوار زنآزاد
میدان سپاهبه سمت لب آب جنب تالارمیدان سپاهآزاد
میدان سپاهبه سمت آزادی جنب سپاه ناحیه میدان سپاهآزاد
کمربندی غربی لاین شرقی نرسیده به پل قره سوکمربندی غربیرزرو1398/02/02 تا 1398/03/01
کمربندی غربیبه سمت امام حسین بالاتر از دوربرگردان الهیهکمربندی غربیرزرو1398/02/02 تا 1398/03/01
کمربندی غربیبه سمت امام حسین، پایین تر از پل جانبازان، لاین شرقیکمربندی غربیرزرو1398/02/02 تا 1398/03/01
کمربندی غربیبه سمت باغ گلها ، در باغ گلهاکمربندی غربیرزرو1398/02/02 تا 1398/03/01
کمربندی غربیورودی شهرک دادگستریکمربندی غربیرزرو1398/02/02 تا 1398/03/01
کمربندی غربی به سمت باغ گلهاجنب دوربرگدان تقاطع الهیهکمربندی غربیرزرو1398/02/02 تا 1398/03/01
کمربندی غربی به سمت باغ گلهاجنب استخر زرینکمربندی غربیرزرو1398/02/02 تا 1398/03/01
کمربندی غربی به سمت باغ گلهانرسیده به پل زیرگذر ، روبروی cngکمربندی غربیرزرو1398/02/02 تا 1398/03/01
میدان امام حسینضلع جنوبی میدانمیدان امام حسینآزاد
میدان امام حسینجنب مسجدمیدان امام حسینرزرو1398/02/02 تا 1398/03/01
میدان امام حسینضلع شمالی ورودی معلممیدان امام حسینرزرو1397/08/10 تا 1398/08/10
میدان نیایشبه سمت مسکنکیهانشهررزرو1398/02/02 تا 1398/03/01
کیهانشهردرب بیمارستان بیستون. ورودی بیمارستانکیهانشهرآزاد
حافظیهمیدان بروجردی حافظیهآزاد
بزرگراه امام خمینیبه سمت میدان امام ورودی ده پهنبزرگراه امام خمینیرزرو1398/02/02 تا 1398/03/01
بزرگراه امام خمینی لاین شرقی نرسیده به فرودگاهبزرگراه امام خمینیرزرو1398/02/02 تا 1398/03/01
بزرگراه امام خمینی لاین شرقی نرسیده به پل قره سوبزرگراه امام خمینیرزرو1398/02/02 تا 1398/03/01
بزرگراه امام خمینیلاین شرقی جنب چاه آب شهرداریبزرگراه امام خمینیرزرو1398/02/02 تا 1398/03/01
بزرگراه امام خمینیلاین شرقی جنب دانشگاه کشاورزیبزرگراه امام خمینیرزرو1398/02/02 تا 1398/03/01
میدان شهداضلع شرقیمیدان شهدارزرو1398/02/02 تا 1398/03/01
میدان شهداضلع شمال شرقیمیدان شهدارزرو1398/02/02 تا 1398/03/01
میدان شهدا به سمت سیلومیدان شهدارزرو1398/02/02 تا 1398/03/01
بزرگراه امامبه سمت شهدا، جنب دوربرگردانبزرگراه امام خمینیرزرو1398/02/02 تا 1398/03/01
بزرگراه امامبه سمت شهدا ، جنب دانشگاه پیام نوربزرگراه امام خمینیرزرو1398/02/02 تا 1398/03/01
میدان امام خمینی ضلع شرقی جنب فرودگاه میدان امام خمینیرزرو1398/02/01 تا 1398/03/01
میدان امام خمینیجنب مسجدمیدان امام خمینیرزرو1398/02/02 تا 1398/03/01
بلوار کشمیر به سمت لب آب جنب هتل پارسیانبلوار کشمیرآزاد
بلوار کشمیر به سمت میدان امام بالاتر از بیمه ایرانبلوار کشمیررزرو1398/02/02 تا 1398/03/01
بلوار کشمیر به سمت لب آب ورودی فرهنگیان فاز 2بلوار کشمیررزرو1398/02/02 تا 1398/03/01
بلوار کشمیربه سمت میدان امام خمینی جنب cng بلوار کشمیررزرو1398/02/02 تا 1398/03/01
بلوار شهید بهشتیقبل از پل قره سو لاین شرقیبلوار شهید بهشتیآزاد
بلوار شهید شمشادیانجنب شهربازیبلوار کشمیررزرو1398/02/02 تا 1398/03/01
بلوار شهید بهشتی درب ورودی شهرکت نفتبلوار شهید بهشتیآزاد
بلوار شهید بهشتی، لب آبروبروی پست بانکبلوار شهید بهشتیآزاد
بلوار شهید بهشتیبه سمت میدان نفت، پل ولایت غربیبلوار شهید بهشتیآزاد
شهرک تعاون جنب بازار ، لاین شرقیتعاونآزاد
تعاونروبروی بازار میوه تعاونآزاد
تعاونایستگاه 3 رفیوژ وسطتعاونآزاد
معلممیدان حافظ ، ضلع شمال غربیمعلمآزاد
چهارراه رودکی سمت دانشگاه فنی حرفه ایتعاونرزرو1398/02/05 تا 1398/02/13
میدان فرهنگیان فاز 2 ایستگاه 7 لاین غربیفرهنگیان فاز 2آزاد
بلوار طاقبستانجنب پارک فدکبلوار طاقبستانرزرو1398/02/02 تا 1398/03/01
بلوار طاقبستانجنب هتل پارسیان. لاین شرقیبلوار طاقبستانآزاد
بلوار طاقبستاندوربرگردان فرهنگیان فاز 2فرهنگیان فاز 2آزاد
بلوار طاقبستانورودی فرهنگیان فاز 2فرهنگیان فاز 2رزرو1398/02/05 تا 1398/02/13
بلوار طاقبستان ورودی شهرک کارمندانکارمندانآزاد
بلوار طاقبستان ورودی کارمنداندوربرگردان کارمندان لاین غربیکارمندانآزاد
میدان باغ ابریشم ضلع جنوب غربی بلوار طاقبستانآزاد
میدان باغ ابریشمبه سمت پارک کوهستانبلوار طاقبستانآزاد
دور برگردان مسکنآخر مسکن رفیوژ وسط جنب دوربرگردانمسکنآزاد
آخر مسکن . جنب دبیرستان بهمن محمدیآخر مسکن . جنب دبیرستان بهمن محمدیمسکنرزرو1398/02/02 تا 1398/03/01
مسکنچهارراه مطهریمسکنرزرو1398/02/02 تا 1398/02/12
سه راه مسکنلاین شرقی ابتدای خ گل هامسکنآزاد
سه راه مسکنبه سمت بلوار طاقبستانمسکنآزاد
سه راه مسکن به سمت باغ ابریشممسکنآزاد
سه راه مسکنبه سمت طاقبستان( رفیوژ وسط)مسکنآزاد
میدان طاقبستانجنب هتل جمشیدبلوار طاقبستانآزاد
عنوان بیلبورد (محل نصب) جهت محله وضعیت تاریخ شروع/ انقضا
خیابان کسری جنب پارک آزادگان کسریآزاد
میدان لشکر ضلع شمال غربی ابتدای خ شریعتی شریعتیآزاد
میدان غدیر ضلع جنوب شرقی جنب شهرداری مرکزشریعتیآزاد
الهیهابتدای بلوار بهداری الهیهآزاد
میدان جوانشیر ابتدای گمرگ جوانشیرآزاد
چهارراه پمپ گازویل ضلع شمال شرقی دید از آزادیمیدان آزادیآزاد
چهارراه کارگر (سه راه جوانشیر)ابتدای کوهساری ( ضلع شمال شرقی )میدان آزادیآزاد
میدان آزادیجنب داروخانهمیدان آزادیآزاد
چهارراه پارک معلم ضلع شمال شرقی به سمت گلستان22 بهمنآزاد
بلوار مصطفی امامی جنب ترمینال 222 بهمنآزاد
میدان مرکزیضلع شمالی 22 بهمنآزاد
خیابان نوبهارابتدای بلوار نسترن 22 بهمنآزاد
بلوار شهید بهشتی ورودی سی متری اول22 بهمنآزاد
بلوار زنورودی گلریزان ( گلستان )میدان سپاهآزاد
میدان سپاه ضلع شمال غربیمیدان سپاهآزاد
لب آب لاین غربی جنب پارک پالایشگاهلب آب آزاد
ورودی بهاررو به روی ترمینال اسلام آبادآزادگانآزاد
کمر بندی غربیورودی الهیه کمر بندی غربیآزاد
کمربندی غربی قبل از قره سو لاین شرقیکمر بندی غربیآزاد
میدان امام حسینضلع شرقیمیدان امام حسین آزاد
مسکن جنب دبستان مطهریمسکنآزاد
مسکن میدان ظفرضلع غربیمسکنآزاد
میدان طاقبستان ضلع شمال شرقیطاقبستان آزاد
میدان شهداضلع جنوب غربی بزرگ راه امام خمینیآزاد
بلوار کشمیر قبل از سی ان جی بلوار کشمیر آزاد
بزرگ راه امام جنب دانشگاه کشاورزی بزرگ راه امام خمینیآزاد
بزرگ راه امام جنب پارک شاطر آباد بزرگ راه امام خمینیآزاد
بزرگ راه امام خمینیرو به روی ورودی حافظیه بزرگ راه امام خمینیآزاد
بزرگ راه امام ورودی حافظیه بزرگ راه امام خمینیآزاد
میدان امام خمینیجنب مسجدمیدان امام خمینیآزاد
عنوان پمپ بنزین(محل نصب) تعداد شهر وضعیت تاریخ شروع/ انقضا
جایگاه آزادی (ممتاز)8 عدد نازل بنزین OPW کرمانشاهآزاد
جایگاه ایمان (ممتاز )8 عدد نازل بنزین OPW 4 عدد نازل بنزین سوپر OPWکرمانشاهآزاد
جایگاه قائم (ممتاز)3 عدد نازل بنزین OPW 1 عدد نازل بنزین ZYQکرمانشاهآزاد
جایگاه سوخت رودکی (ممتاز)تعداد نازل بنزین 4 عدد OPW- نازل بنزین سوپر 4 عدد OPW- تعداد نازل بنزین 6 عدد ZYQکرمانشاهآزاد
جایگاه الهیه (ممتاز)نازل بنزین 8 عدد OPW- نازل بنزین کرمانشاهآزاد
جایگاه سوخت ملکی (ممتاز )13 عدد نازل بنزین OPWکرمانشاهآزاد
جایگاه سوخت طاقبستان (ممتاز )10 عدد نازل بنزین OPWکرمانشاهآزاد
جایگاه سوخت معلم (ممتاز)8 عدد نازل بنزین OPWکرمانشاهآزاد
جایگاه سوخت گلستان (ممتاز )8 عدد نازل بنزین OPWکرمانشاهآزاد
جایگاه سوخت فرامرزی 110 ( درجه یک )8 عدد نازل بنزین OPWکرمانشاهآزاد
جایگاه سوخت فردوسی (ممتاز)16 عدد نازل شامل ( 12 عدد نازل بنزین OPW+ تعداد 4 عدد نازل بنزین سوپر OPW ) کرمانشاهآزاد
جایگاه سوخت پرویزی (درجه یک )8 عدد نازل ZYQ کرمانشاهآزاد
جایگاه سوخت صادقی (ممتاز )8 عدد نازل بنزین ( OPW 7 عدد +1 عدد نازل ZYQ )کرمانشاهآزاد
جایگاه سوخت کبیر ( ممتاز )8 عدد نازل OPWکرمانشاهآزاد
جایگاه سوخت ولیعصر (ممتاز) 8 عدد نازل بنزینکرمانشاهآزاد

برای دریافت آخرین اخبار و پیشنهادات ویژه لطفا در خبرنامه ما ثبت نام کنید .