لیست رسانه ها


عنوان استرابورد (محل نصب) جهت محله وضعیت تاریخ شروع/ انقضا
میدان امام خمینیدید از بزرگراهمیدان امام خمینیرزرو1397/11/25 تا 1397/12/03
چهارراه سنگررفیوژ دید از گلریزان22 بهمنرزرو1397/11/26 تا 1397/12/02
چهارراه سنگر رفیوژ دید از گلستان و سی متری22 بهمنرزرو1397/11/15 تا 1397/11/30
لب آب لاین غربی رفیوژ وسطبلوار طاقبستانرزرو1397/11/25 تا 1397/12/25
چهارراه گلستان رفیوژ ضلع جنوبی22 بهمنرزرو1397/08/10 تا 1398/02/10
چهارراه سنگر رفیوژ وسط دید سی متری 22 بهمنرزرو1397/12/01 تا 1397/12/10
چهارراه چاله چاله دید از سی متری 22 بهمنرزرو1397/11/01 تا 1397/12/01
میدان پارکینگ شهرداریضلع غربیجوانشیرآزاد
چهارراه جوانشیر دید به سمت پارک شیرین جوانشیررزرو1397/11/01 تا 1397/11/30
17 شهریور گل ناز دید از گل نازدید از گل ناز22 بهمنرزرو1397/11/25 تا 1397/12/03
بلوار شهید بهشتی ورودی نمایشگاه بین المللیبلوار شهید بهشتیرزرو1397/11/05 تا 1397/12/05
دور برگردان آخر مسکن دید از مسکنمسکنآزاد
دور برگردان سی متری دوم دید سی متری دوم 22 بهمنآزاد
میدان فردوسیضلع شمالیفردوسیرزرو1397/11/01 تا 1397/11/30
میدان آزادی رو به روی ایستگاه تاکسی دید از ترمینال 1میدان آزادیرزرو1397/05/15 تا 1398/01/15
میدان آزادی رو به روی ایستگاه تاکسی دید به سمت آزادی میدان آزادیرزرو1397/05/15 تا 1398/01/15
دور برگردان میدان آزادگانقبل از میدان پردیسرزرو1397/11/23 تا 1397/12/03
میدان امام حسین دید از چهارراه رودکیمیدان امام حسینرزرو1397/08/10 تا 1398/08/10
میدان گلایول ابتدای ویلا دید از ویلا برقرزرو1397/11/25 تا 1397/12/03
میدان مرکزیضلع شمال غربی 22 بهمنرزرو1397/11/27 تا 1397/12/04
رو به روی بیمارستان امام خمینی دید از وکیل آقاتاجگذاریآزاد
خیابان برق نسترن دید از نسترن برقرزرو1397/11/01 تا 1397/11/30
کمربندی غربی قبل پل بلوار زن لاین شرقی کمربندی غربیرزرو1397/12/01 تا 1397/12/29
خیابان فردوسی رو به روی سینما آزادیفردوسیآزاد
خیابان سراب دید به سمت فردوسیفردوسیرزرو1397/11/25 تا 1397/12/03
بلوار سجاد دید از کسری فردوسیآزاد
چهارراه ژاندارمری دید از آزادگانفردوسیآزاد
45 متری آل آقا 22 بهمنآزاد
چهارراه بسیج رفیوژ وسط دید به سمت ازادیبلوار شهید بهشتیرزرو1397/05/15 تا 1398/01/15
چهارراه بسیجبه سمت چهارراه اتش نشانیبلوار شهید بهشتیآزاد
خیابان برقگل سرخبرقآزاد
میدان جمهوریجنب بانک صادراتتاجگذاریرزرو1397/11/20 تا 1397/12/20
ابتدای خ سعدیلاین شرقی ابتدای خیابان سعدی فردوسیآزاد
میدان آزادی جنب پاساژ قصرمیدان آزادیآزاد
میدان آزادی ضلع شرقیدید از سیلومیدان آزادیرزرو1397/12/01 تا 1397/12/29
خ سی متری اول ورودی خ تعزیرات22 بهمنرزرو1397/05/15 تا 1398/01/15
پمپ بنزین فردوسیدید از فردوسیفردوسیآزاد
بلوار نسترن نوبهارضلع جنوب غربی 22 بهمنرزرو1397/12/01 تا 1397/12/20
میدان گلایول شمال غربیشمال غربی22 بهمنرزرو1397/12/01 تا 1397/12/20
چهارراه آتش نشانیضلع جنوب غربی22 بهمنرزرو1397/11/26 تا 1397/12/02
میدان امام خمینیضلع جنوبیمیدان امام خمینیرزرو1397/12/01 تا 1397/12/29
چهارراه سی متری دومضلع شمالی( رفیوژ وسط )22 بهمنآزاد
چهارراه نوبهارورودی برق ضلع شمال غربیبرقرزرو1397/11/01 تا 1397/12/01
بلوار شهید بهشتی لاین شرقی، پایین تر از پمپ بنزینبلوار شهید بهشتیرزرو1397/11/27 تا 1397/12/04
سه راه برقلاین غربی ، ابتدای خیابان نوبهاربلوار شهید بهشتیرزرو1397/11/01 تا 1397/11/30
چهارراه گذرنامهجنب پارک درخشان22 بهمنآزاد
میدان مرکزی به سمت گذرنامه22 بهمنآزاد
خیابان برقابتدای کوچه حاج داییی22 بهمنرزرو1397/11/27 تا 1397/12/04
چهار راه سی متری به سمت چاله چاله22 بهمنرزرو1397/11/01 تا 1397/11/30
چهارراه نوبهار ضلع جنوب غربی22 بهمنرزرو1397/12/01 تا 1397/12/10
میدان 17 شهریورابتدای خیابان گل ناز22 بهمنرزرو1397/11/26 تا 1397/12/02
میدان 17 شهریورورودی برق، ضلع جنوب غربی22 بهمنرزرو1397/12/01 تا 1397/12/10
چهارراه سنگرجنب پارک22 بهمنرزرو1397/03/10 تا 1398/03/10
شهرک فرهنگیان فاز 1چهارراه امیرکبیرمیدان آزادیرزرو1397/05/15 تا 1398/01/15
خیابان برقجنب هتل گلایولبرقرزرو1397/08/10 تا 1398/02/10
خیابان برقسربلوار نسترنبرقآزاد
میدان گلایول ورودی خیابان ویلابرقرزرو1397/11/15 تا 1397/11/30
چهارراه گلستانجنب درمانگاه حاج داییمیدان آزادیرزرو1397/11/01 تا 1397/12/01
چهارراه مصطفی امامیبه سمت ارشاد22 بهمنرزرو1397/11/01 تا 1397/11/30
چهارراه فرهنگیان فاز 1جنب آب و فاضلابمیدان آزادیرزرو1397/11/25 تا 1397/12/03
خیابان ناسیونالروبروی تأمین اجتماعیفرهنگیان فاز 1آزاد
میدان سنجابیضلع جنوب شرقیمیدان آزادیرزرو1397/11/20 تا 1397/12/20
بلوار مصطفی امامیرو به روی ترمینال 2فرهنگیان فاز 1آزاد
چهارراه شهرستانی به سمت بانک صادراتمیدان آزادیرزرو1397/11/25 تا 1397/12/03
خیابان سیلو روبروی پاساژ قصر میدان آزادیآزاد
میدان فرمانداریورودی خیابان شرقیبلوار شهید بهشتیرزرو1397/12/01 تا 1397/12/20
چهارراه راهنمایی رانندگیضلع جنوب شرقیمیدان آزادیرزرو1397/05/15 تا 1398/01/15
چهارراه سیلوبه سمت خیابان راهنمایی و رانندگیمیدان آزادیرزرو1397/12/01 تا 1397/12/20
سبزه میدانبه سمت خیابان جلیلیخیابان مدرسآزاد
میدان جلیلیجنب بانک ملیشریعتیرزرو1397/11/25 تا 1397/12/03
میدان غدیرجنب بانک ملیشریعتیرزرو1397/11/25 تا 1397/12/02
میدان غدیرورودی شهرداریشریعتیرزرو1397/11/01 تا 1398/03/01
بیمارستان امام خمینیروبروی بیمارستان امام خمینیوکیل آقارزرو1397/11/20 تا 1397/12/20
میدان جمهوری اسلامیجنب بانک صادراتتاجگذاریرزرو1397/05/15 تا 1398/01/15
میدان جوانشیر ضلع غربیجوانشیرآزاد
میدان جوانشیر به سمت گمرکجوانشیرآزاد
چهارراه جوانشیربه سمت کوهساریجوانشیررزرو1397/11/25 تا 1397/12/03
خیابان جوانشیر جنب پارک شیرینجوانشیرآزاد
چهارراه وکیل آقاضلع جنوب شرقیوکیل آقارزرو1397/11/01 تا 1397/12/01
بلوار شهید بهشتیچهارراه بسیج رفیوژ وسط دید از آزادیبلوار شهید بهشتیرزرو1397/05/27 تا 1398/01/15
خیابان شریعتی سه راه کوچه ثبتشریعتیرزرو1397/11/25 تا 1397/12/01
خیابان شریعتی ورودی خیابان شوراشریعتیرزرو1397/11/25 تا 1397/12/03
شریعتیجنب دبیرستان جلال آل احمدشریعتیرزرو1397/11/25 تا 1397/12/03
خیابان دلگشاورودی شهرک صادقیهفردوسیآزاد
میدان لشگرورودی خیابان شریعتیفردوسیرزرو1397/11/01 تا 1397/12/01
میدان پردیسنبش میدانپردیسرزرو1397/11/25 تا 1397/12/03
میدان آزادگانورودی پردیس ضلع غربیکسریرزرو1397/11/01 تا 1397/12/01
میدان آزادگانروبروی پردیس ضلع شرقیکسریرزرو1397/11/26 تا 1397/12/02
شهرک ژاندارمریضلع شمالی میدان دانشگاه آزاد اسلامیکسریرزرو1397/11/01 تا 1397/12/01
بلوار کسریمیدان دانشگاه آزادکسریرزرو1397/11/25 تا 1397/12/03
خیابان کسریجنب هلال احمرکسریرزرو1397/11/01 تا 1397/11/30
شهرک متخصصینتقاطع شهرک ضلع جنوب غربیکسریرزرو1397/05/15 تا 1398/01/15
چهارراه ژاندارمریورودی شهرک به سمت فردوسیکسریآزاد
بلوار کسریرو به روی باغچه بان کسریرزرو1397/08/10 تا 1398/02/10
بلوار کسریسر بلوار سجادکسریآزاد
میدان فردوسیبه سمت مصدق، لاین شمال شرقیفردوسیرزرو1397/11/15 تا 1397/11/30
میدان فردوسیبه سمت خیابان سرابفردوسیرزرو1397/11/01 تا 1398/03/01
میدان فردوسیورودی کسریفردوسیرزرو1397/11/20 تا 1397/12/01
میدان فردوسیجنب بیمارستان معتضدیفردوسیرزرو1397/11/27 تا 1398/01/01
فردوسیجنب پارک لالهفردوسیرزرو1397/05/15 تا 1398/01/15
پمپ بنزین فردوسیجنب پمپ بنزین دید از مصدقفردوسیرزرو1397/12/01 تا 1397/12/10
شهرفرنگجنب ایستگاه اتوبوسفردوسیرزرو1397/11/25 تا 1397/12/03
ابتدای خیابان شورا، شریعتیضلع شمال شرقیخیابان آیت اله کاشانیرزرو1397/11/01 تا 1397/12/01
میدان رفعتیهبه سمت بهارخیابان آیت اله کاشانیرزرو1397/11/01 تا 1397/12/01
چهارراه هلال احمربه سمت رفعتیهچهارراه هلال احمررزرو1397/05/15 تا 1398/01/15
سه راه برقروبروی مسجد بروجردیخیابان آیت اله کاشانیرزرو1397/12/01 تا 1397/12/10
خیابان کاشانیسرخیابان شوراخیابان آیت اله کاشانیرزرو1397/11/01 تا 1397/11/30
میدان کاشانیمصدق ضلع جنوب غربیخیابان آیت اله کاشانیرزرو1397/11/01 تا 1397/12/01
میدان مصدقبه سمت چهارراه هلال احمرخیابان آیت اله کاشانیرزرو1397/06/01 تا 1398/01/01
خیابان مدرسجنب پاساژ پارسیانخیابان مدرسرزرو1397/11/25 تا 1397/12/03
میدان (شهرداری سابق)ضلع شمالیخیابان آیت اله کاشانیرزرو1397/05/27 تا 1398/01/15
میدان شهرداری سابقورودی شریعتیخیابان مدرسرزرو1397/11/01 تا 1398/03/01
پارکینگ شهرداریورودی حاج محمدتقی اصفهانیخیابان مدرسرزرو1397/05/15 تا 1398/01/15
چهارراه اجاقبه سمت جوانشیر ، جنب دکهخیابان مدرسآزاد
چهارراه اجاقجنوب شرقی ش 2خیابان مدرسرزرو1397/06/01 تا 1398/01/01
چهارراه اجاقجنوب شرقیخیابان مدرسآزاد
چهارراه اجاق جنوب غربیخیابان مدرسرزرو1397/05/27 تا 1398/01/15
چهارراه اجاقضلع شمال شرقیخیابان مدرسرزرو1397/11/01 تا 1397/12/01
میدان آزادیجنب پاساژ کویتی هامیدان آزادیآزاد
میدان آزادیضلع غربی(جنب بانک سپه)میدان آزادیرزرو1397/11/01 تا 1397/11/30
میدان آزادیجنب فروشگاه اتکامیدان آزادیرزرو1397/11/01 تا 1397/11/30
جلوخانجنب پاساژ کیشمیدان آزادیرزرو1397/11/20 تا 1397/12/01
مدرسجنب پاساژ ولیعصرمیدان آزادیآزاد
مدرسجنب پاساژ قدس(مسجد جامع )میدان آزادیآزاد
خیابان مدرسورودی خیابان حدادعادلخیابان مدرسآزاد
خیابان مدرسورودی سبزه میدانخیابان مدرسآزاد
میدان آزادیجنب داروخانه شبانه روزیمیدان آزادیرزرو1397/12/02 تا 1397/12/12
خیابان مدرسسه راه نوابخیابان مدرسرزرو1397/11/28 تا 1397/12/01
ابتدای میدان آزادیسرکوچه پست شهید قندیمیدان آزادیرزرو1397/11/25 تا 1397/12/03
ابتدای میدان آزادیروبروی شرکت گازمیدان آزادیرزرو1397/12/01 تا 1397/12/20
چهارراه بسیججنب شرکت آبانگاهبلوار شهید بهشتیرزرو1397/11/25 تا 1397/12/03
چهارراه بسیج (ش)به سمت خیابان ارشادبلوار شهید بهشتیرزرو1397/11/25 تا 1397/12/03
سه راه 22 بهمنضلع شرقیبلوار شهید بهشتیرزرو1397/11/25 تا 1397/12/03
سه راه 22 بهمنجنب بیمه پارسیانبلوار شهید بهشتیرزرو1397/11/15 تا 1397/11/30
سه راه 22 بهمنجنب مسکن و شهرسازیبلوار شهید بهشتیآزاد
بلوار شهید بهشتیجنب سازمان صنعت، معدن و تجارتبلوار شهید بهشتیرزرو1397/11/15 تا 1397/11/30
بلوار شهید بهشتیبه سمت سپاه ، ورودی باغ نی (دانشگاه پیام نور)بلوار شهید بهشتیآزاد
بلوار شهید بهشتینرسیده به بیمارستان شهدابلوار شهید بهشتیرزرو1397/12/02 تا 1397/12/14
بلوار شهید بهشتیجنب صدا و سیمابلوار شهید بهشتیرزرو1397/11/25 تا 1397/12/03
سه راه حافظیهجنب فنی حرفه ایحافظیهرزرو1397/11/26 تا 1397/12/02
سه راه حافظیهبه سمت آزادی جنب سالن کارگرانحافظیهرزرو1397/11/20 تا 1397/12/01
بلوار شهید بهشتیسر سی متری دومبلوار شهید بهشتیرزرو1397/11/26 تا 1397/12/02
خیابان بهداری الهیهورودی بهداریالهیهآزاد
میدان شاهدروبروی شهرداری منطقه 6الهیهآزاد
میدان شاهدجنب مسجدالهیهرزرو1397/05/15 تا 1398/01/15
میدان رسالتبه سمت بلوار زنالهیهرزرو1397/11/25 تا 1397/12/03
بلوار زنزیرپل جانبازانبلوار زنآزاد
چهارراه چقامیرزاورودی شهرک نجفیکمربندی غربیرزرو1397/11/25 تا 1397/12/03
بلوار زنلاین شمالی ( روبروی تقاطع گذرنامه)بلوار زنرزرو1397/11/25 تا 1397/12/03
بلوار زنروبروی تقاطع رنجبربلوار زنآزاد
میدان سپاهبه سمت لب آب جنب تالارمیدان سپاهرزرو1397/11/01 تا 1397/11/30
میدان سپاهبه سمت آزادی جنب سپاه ناحیه میدان سپاهرزرو1397/11/01 تا 1397/11/30
کمربندی غربی لاین شرقی نرسیده به پل قره سوکمربندی غربیرزرو1397/12/01 تا 1397/12/29
کمربندی غربیبه سمت امام حسین بالاتر از دوربرگردان الهیهکمربندی غربیرزرو1397/11/25 تا 1397/12/03
کمربندی غربیبه سمت امام حسین، پایین تر از پل جانبازان، لاین شرقیکمربندی غربیرزرو1397/12/01 تا 1397/12/29
کمربندی غربیبه سمت باغ گلها ، در باغ گلهاکمربندی غربیرزرو1397/12/01 تا 1397/12/29
کمربندی غربیورودی شهرک دادگستریکمربندی غربیرزرو1397/12/01 تا 1397/12/29
کمربندی غربی به سمت باغ گلهاجنب دوربرگدان تقاطع الهیهکمربندی غربیرزرو1397/12/01 تا 1397/12/29
کمربندی غربی به سمت باغ گلهاجنب استخر زرینکمربندی غربیرزرو1397/11/25 تا 1397/12/03
کمربندی غربی به سمت باغ گلهانرسیده به پل زیرگذر ، روبروی cngکمربندی غربیرزرو1397/12/01 تا 1397/12/29
میدان امام حسینضلع جنوبی میدانمیدان امام حسینآزاد
میدان امام حسینجنب مسجدمیدان امام حسینرزرو1397/11/25 تا 1397/12/03
میدان امام حسینضلع شمالی ورودی معلممیدان امام حسینرزرو1397/08/10 تا 1398/08/10
میدان نیایشبه سمت مسکنکیهانشهررزرو1397/12/01 تا 1397/12/29
کیهانشهردرب بیمارستان بیستون. ورودی بیمارستانکیهانشهررزرو1397/11/25 تا 1397/12/03
حافظیهمیدان بروجردی حافظیهرزرو1397/11/25 تا 1397/12/03
بزرگراه امام خمینیبه سمت میدان امام ورودی ده پهنبزرگراه امام خمینیرزرو1397/11/15 تا 1397/12/15
بزرگراه امام خمینی لاین شرقی نرسیده به فرودگاهبزرگراه امام خمینیرزرو1397/12/01 تا 1397/12/29
بزرگراه امام خمینی لاین شرقی نرسیده به پل قره سوبزرگراه امام خمینیآزاد
بزرگراه امام خمینیلاین شرقی جنب چاه آب شهرداریبزرگراه امام خمینیرزرو1397/12/01 تا 1397/12/29
بزرگراه امام خمینیلاین شرقی جنب دانشگاه کشاورزیبزرگراه امام خمینیرزرو1397/12/01 تا 1397/12/29
میدان شهداضلع شرقیمیدان شهدارزرو1397/12/01 تا 1397/12/29
میدان شهداضلع شمال شرقیمیدان شهدارزرو1397/12/01 تا 1397/12/29
میدان شهدا به سمت سیلومیدان شهدارزرو1397/11/18 تا 1397/12/03
بزرگراه امامبه سمت شهدا، جنب دوربرگردانبزرگراه امام خمینیرزرو1397/12/01 تا 1397/12/20
بزرگراه امامبه سمت شهدا ، جنب دانشگاه پیام نوربزرگراه امام خمینیرزرو1397/11/01 تا 1397/12/01
میدان امام خمینی ضلع شرقی جنب فرودگاه میدان امام خمینیرزرو1397/11/25 تا 1397/12/03
میدان امام خمینیجنب مسجدمیدان امام خمینیرزرو1397/11/15 تا 1397/12/15
بلوار کشمیر به سمت لب آب جنب هتل پارسیانبلوار کشمیرآزاد
بلوار کشمیر به سمت میدان امام بالاتر از بیمه ایرانبلوار کشمیررزرو1397/11/25 تا 1397/12/03
بلوار کشمیر به سمت لب آب ورودی فرهنگیان فاز 2بلوار کشمیررزرو1397/12/01 تا 1397/12/29
بلوار کشمیربه سمت میدان امام خمینی جنب cng بلوار کشمیررزرو1397/12/01 تا 1397/12/29
بلوار شهید بهشتیقبل از پل قره سو لاین شرقیبلوار شهید بهشتیرزرو1397/11/01 تا 1397/12/01
بلوار شهید شمشادیانجنب شهربازیبلوار کشمیررزرو1397/12/01 تا 1397/12/29
بلوار شهید بهشتی درب ورودی شهرکت نفتبلوار شهید بهشتیرزرو1397/11/25 تا 1397/12/03
بلوار شهید بهشتی، لب آبروبروی پست بانکبلوار شهید بهشتیآزاد
بلوار شهید بهشتیبه سمت میدان نفت، پل ولایت غربیبلوار شهید بهشتیآزاد
شهرک تعاون جنب بازار ، لاین شرقیتعاونرزرو1397/11/01 تا 1397/11/30
تعاونروبروی بازار میوه تعاونرزرو1397/11/25 تا 1397/12/03
تعاونایستگاه 3 رفیوژ وسطتعاونرزرو1397/11/25 تا 1397/12/03
معلممیدان حافظ ، ضلع شمال غربیمعلمرزرو1397/11/01 تا 1397/11/30
چهارراه رودکی سمت دانشگاه فنی حرفه ایتعاونرزرو1397/11/26 تا 1397/12/02
میدان فرهنگیان فاز 2 ایستگاه 7 لاین غربیفرهنگیان فاز 2رزرو1397/11/01 تا 1397/11/30
بلوار طاقبستانجنب پارک فدکبلوار طاقبستانرزرو1397/11/22 تا 1397/12/02
بلوار طاقبستانجنب هتل پارسیان. لاین شرقیبلوار طاقبستانرزرو1397/11/15 تا 1397/12/15
بلوار طاقبستاندوربرگردان فرهنگیان فاز 2فرهنگیان فاز 2آزاد
بلوار طاقبستانورودی فرهنگیان فاز 2فرهنگیان فاز 2رزرو1397/11/28 تا 1397/12/02
بلوار طاقبستان ورودی شهرک کارمندانکارمندانرزرو1397/11/01 تا 1397/11/30
بلوار طاقبستان ورودی کارمنداندوربرگردان کارمندان لاین غربیکارمندانرزرو1397/11/01 تا 1397/11/30
میدان باغ ابریشم ضلع جنوب غربی بلوار طاقبستانرزرو1397/11/01 تا 1397/11/30
میدان باغ ابریشمبه سمت پارک کوهستانبلوار طاقبستانرزرو1397/11/01 تا 1397/11/30
دور برگردان مسکنآخر مسکن رفیوژ وسط جنب دوربرگردانمسکنرزرو1397/11/01 تا 1397/12/29
آخر مسکن . جنب دبیرستان بهمن محمدیآخر مسکن . جنب دبیرستان بهمن محمدیمسکنرزرو1397/11/15 تا 1397/12/15
مسکنچهارراه مطهریمسکنرزرو1397/11/01 تا 1397/11/30
سه راه مسکنلاین شرقی ابتدای خ گل هامسکنرزرو1397/11/01 تا 1397/12/29
سه راه مسکنبه سمت بلوار طاقبستانمسکنرزرو1397/05/28 تا 1398/01/15
سه راه مسکن به سمت باغ ابریشممسکنرزرو1397/11/15 تا 1397/12/15
سه راه مسکنبه سمت طاقبستان( رفیوژ وسط)مسکنرزرو1397/11/27 تا 1397/12/04
میدان طاقبستانجنب هتل جمشیدبلوار طاقبستانرزرو1397/11/25 تا 1397/12/03
عنوان بیلبورد (محل نصب) جهت محله وضعیت تاریخ شروع/ انقضا
خیابان کسری جنب پارک آزادگان کسریآزاد
میدان لشکر ضلع شمال غربی ابتدای خ شریعتی شریعتیآزاد
میدان غدیر ضلع جنوب شرقی جنب شهرداری مرکزشریعتیآزاد
الهیهابتدای بلوار بهداری الهیهآزاد
میدان جوانشیر ابتدای گمرگ جوانشیرآزاد
چهارراه پمپ گازویل ضلع شمال شرقی دید از آزادیمیدان آزادیآزاد
چهارراه کارگر (سه راه جوانشیر)ابتدای کوهساری ( ضلع شمال شرقی )میدان آزادیآزاد
میدان آزادیجنب داروخانهمیدان آزادیآزاد
چهارراه پارک معلم ضلع شمال شرقی به سمت گلستان22 بهمنآزاد
بلوار مصطفی امامی جنب ترمینال 222 بهمنآزاد
میدان مرکزیضلع شمالی 22 بهمنرزرو1397/11/24 تا 1397/12/24
خیابان نوبهارابتدای بلوار نسترن 22 بهمنآزاد
بلوار شهید بهشتی ورودی سی متری اول22 بهمنآزاد
بلوار زنورودی گلریزان ( گلستان )میدان سپاهآزاد
میدان سپاه ضلع شمال غربیمیدان سپاهآزاد
لب آب لاین غربی جنب پارک پالایشگاهلب آب آزاد
ورودی بهاررو به روی ترمینال اسلام آبادآزادگانآزاد
کمر بندی غربیورودی الهیه کمر بندی غربیآزاد
کمربندی غربی قبل از قره سو لاین شرقیکمر بندی غربیآزاد
میدان امام حسینضلع شرقیمیدان امام حسین آزاد
مسکن جنب دبستان مطهریمسکنرزرو1397/11/05 تا 1398/01/05
مسکن میدان ظفرضلع غربیمسکنرزرو1397/11/01 تا 1397/12/01
میدان طاقبستان ضلع شمال شرقیطاقبستان رزرو1397/11/05 تا 1397/12/05
میدان شهداضلع جنوب غربی بزرگ راه امام خمینیآزاد
بلوار کشمیر قبل از سی ان جی بلوار کشمیر رزرو1397/11/15 تا 1397/12/15
بزرگ راه امام جنب دانشگاه کشاورزی بزرگ راه امام خمینیآزاد
بزرگ راه امام جنب پارک شاطر آباد بزرگ راه امام خمینیآزاد
بزرگ راه امام خمینیرو به روی ورودی حافظیه بزرگ راه امام خمینیآزاد
بزرگ راه امام ورودی حافظیه بزرگ راه امام خمینیآزاد
میدان امام خمینیجنب مسجدمیدان امام خمینیآزاد
عنوان پمپ بنزین(محل نصب) تعداد شهر وضعیت تاریخ شروع/ انقضا
جایگاه سوخت ولیعصر 8 عدد نازل بنزینکرمانشاهآزاد

برای دریافت آخرین اخبار و پیشنهادات ویژه لطفا در خبرنامه ما ثبت نام کنید .