لیست رسانه ها


عنوان استرابورد (محل نصب) جهت محله وضعیت تاریخ شروع/ انقضا
میدان پارکینگ شهرداریضلع غربیجوانشیرآزاد
چهارراه جوانشیر دید به سمت پارک شیرین جوانشیرآزاد
17 شهریور گل ناز دید از گل نازدید از گل ناز22 بهمنرزرو1397/05/18 تا 1397/05/28
بلوار شهید بهشتی ورودی نمایشگاه بین المللیبلوار شهید بهشتیآزاد
دور برگردان آخر مسکن دید از مسکنمسکنرزرو1397/05/25 تا 1397/06/09
دور برگردان سی متری دوم دید سی متری دوم 22 بهمنآزاد
میدان فردوسیضلع شمالیفردوسیآزاد
میدان آزادی رو به روی ایستگاه تاکسی دید از ترمینال 1میدان آزادیرزرو1397/05/15 تا 1398/01/15
میدان آزادی رو به روی ایستگاه تاکسی دید به سمت آزادی میدان آزادیرزرو1397/05/15 تا 1398/01/15
دور برگردان میدان آزادگانقبل از میدان پردیسرزرو1397/05/22 تا 1397/06/02
میدان امام حسین دید از چهارراه رودکیمیدان امام حسینآزاد
میدان گلایول ابتدای ویلا دید از ویلا برقآزاد
میدان مرکزیضلع شمال غربی 22 بهمنرزرو1397/05/09 تا 1397/05/29
رو به روی بیمارستان امام خمینی دید از وکیل آقاتاجگذاریآزاد
خیابان برق نسترن دید از نسترن برقآزاد
کمربندی غربی قبل پل بلوار زن لاین شرقی کمربندی غربیآزاد
خیابان فردوسی رو به روی سینما آزادیفردوسیآزاد
خیابان سراب دید به سمت فردوسیفردوسیرزرو1397/05/18 تا 1397/05/28
بلوار سجاد دید از کسری فردوسیآزاد
چهارراه ژاندارمری دید از آزادگانفردوسیآزاد
45 متری آل آقا 22 بهمنآزاد
چهارراه بسیج رفیوژ وسط دید به سمت ازادیبلوار شهید بهشتیرزرو1397/05/15 تا 1398/01/15
چهارراه بسیجبه سمت چهارراه اتش نشانیبلوار شهید بهشتیآزاد
خیابان برقگل سرخبرقآزاد
میدان جمهوریجنب بانک صادراتتاجگذاریآزاد
ابتدای خ سعدیلاین شرقی ابتدای خیابان سعدی فردوسیآزاد
میدان آزادی جنب پاساژ قصرمیدان آزادیآزاد
میدان آزادی ضلع شرقیدید از سیلومیدان آزادیآزاد
خ سی متری اول ورودی خ تعزیرات22 بهمنرزرو1397/05/15 تا 1398/01/15
پمپ بنزین فردوسیدید از فردوسیفردوسیآزاد
بلوار نسترن نوبهارضلع جنوب غربی 22 بهمنآزاد
میدان گلایول شمال غربیشمال غربی22 بهمنرزرو1397/05/25 تا 1397/06/09
چهارراه آتش نشانیضلع جنوب غربی22 بهمنرزرو1397/05/01 تا 1397/05/31
میدان امام خمینیضلع جنوبیمیدان امام خمینیرزرو1397/05/18 تا 1397/05/28
چهارراه سی متری دومضلع شمالی( رفیوژ وسط )22 بهمنآزاد
چهارراه نوبهارورودی برق ضلع شمال غربیبرقآزاد
بلوار شهید بهشتی لاین شرقی، پایین تر از پمپ بنزینبلوار شهید بهشتیرزرو1397/05/09 تا 1397/05/29
سه راه برقلاین غربی ، ابتدای خیابان نوبهاربلوار شهید بهشتیرزرو1397/05/22 تا 1397/06/02
چهارراه گذرنامهجنب پارک درخشان22 بهمنرزرو1397/04/10 تا 1397/06/15
میدان مرکزی به سمت گذرنامه22 بهمنآزاد
خیابان برقابتدای کوچه حاج داییی22 بهمنرزرو1397/05/09 تا 1397/05/29
چهار راه سی متری به سمت چاله چاله22 بهمنرزرو1397/05/16 تا 1397/05/31
چهارراه نوبهار ضلع جنوب غربی22 بهمنرزرو1397/05/25 تا 1397/06/09
میدان 17 شهریورابتدای خیابان گل ناز22 بهمنرزرو1397/05/09 تا 1397/05/29
میدان 17 شهریورورودی برق، ضلع جنوب غربی22 بهمنآزاد
چهارراه سنگرجنب پارک22 بهمنرزرو1397/03/10 تا 1398/03/10
شهرک فرهنگیان فاز 1چهارراه امیرکبیرمیدان آزادیرزرو1397/05/15 تا 1398/01/15
خیابان برقجنب هتل گلایولبرقآزاد
خیابان برقسربلوار نسترنبرقرزرو1397/05/16 تا 1397/05/31
میدان گلایول ورودی خیابان ویلابرقرزرو1397/05/20 تا 1397/06/31
چهارراه گلستانجنب درمانگاه حاج داییمیدان آزادیآزاد
چهارراه مصطفی امامیبه سمت ارشاد22 بهمنرزرو1397/05/15 تا 1398/01/15
چهارراه فرهنگیان فاز 1جنب آب و فاضلابمیدان آزادیآزاد
خیابان ناسیونالروبروی تأمین اجتماعیفرهنگیان فاز 1آزاد
میدان سنجابیضلع جنوب شرقیمیدان آزادیآزاد
بلوار مصطفی امامیرو به روی ترمینال 2فرهنگیان فاز 1آزاد
چهارراه شهرستانی به سمت بانک صادراتمیدان آزادیرزرو1397/05/18 تا 1397/05/28
خیابان سیلو روبروی پاساژ قصر میدان آزادیآزاد
میدان فرمانداریورودی خیابان شرقیبلوار شهید بهشتیآزاد
چهارراه راهنمایی رانندگیضلع جنوب شرقیمیدان آزادیآزاد
چهارراه سیلوضلع جنوب غربیمیدان آزادیرزرو1397/05/15 تا 1398/01/15
چهارراه سیلوبه سمت خیابان راهنمایی و رانندگیمیدان آزادیآزاد
سبزه میدانبه سمت خیابان جلیلیخیابان مدرسآزاد
میدان جلیلیجنب بانک ملیشریعتیرزرو1397/05/09 تا 1397/05/29
میدان غدیرجنب بانک ملیشریعتیآزاد
میدان غدیرورودی شهرداریشریعتیرزرو1397/05/09 تا 1397/05/29
بیمارستان امام خمینیروبروی بیمارستان امام خمینیوکیل آقاآزاد
میدان جمهوری اسلامیجنب بانک صادراتتاجگذاریرزرو1397/05/15 تا 1398/01/15
میدان جوانشیر ضلع غربیجوانشیررزرو1397/05/09 تا 1397/05/29
میدان جوانشیر به سمت گمرکجوانشیررزرو1397/05/09 تا 1397/05/29
چهارراه جوانشیربه سمت کوهساریجوانشیرآزاد
خیابان جوانشیر جنب پارک شیرینجوانشیرآزاد
چهارراه وکیل آقاضلع جنوب شرقیوکیل آقاآزاد
بلوار شهید بهشتیچهارراه بسیج رفیوژ وسط دید از آزادیبلوار شهید بهشتیرزرو1397/05/27 تا 1398/01/15
خیابان شریعتی سه راه کوچه ثبتشریعتیآزاد
خیابان شریعتی ورودی خیابان شوراشریعتیآزاد
شریعتیجنب دبیرستان جلال آل احمدشریعتیآزاد
خیابان دلگشاورودی شهرک صادقیهفردوسیآزاد
میدان لشگرورودی خیابان شریعتیفردوسیرزرو1397/05/09 تا 1397/05/29
میدان پردیسنبش میدانپردیسآزاد
میدان آزادگانورودی پردیس ضلع غربیکسریرزرو1397/05/09 تا 1397/05/29
میدان آزادگانروبروی پردیس ضلع شرقیکسریآزاد
شهرک ژاندارمریضلع شمالی میدان دانشگاه آزاد اسلامیکسریآزاد
بلوار کسریمیدان دانشگاه آزادکسریآزاد
خیابان کسریجنب هلال احمرکسریرزرو1397/05/09 تا 1397/05/29
شهرک متخصصینتقاطع شهرک ضلع جنوب غربیکسریرزرو1397/05/15 تا 1398/01/15
تقاطع ژاندارمریورودی شهرک به سمت فردوسیکسریآزاد
بلوار کسریرو به روی باغچه بان کسریرزرو1397/05/09 تا 1397/05/29
بلوار کسریسر بلوار سجادکسریآزاد
میدان فردوسیبه سمت مصدق، لاین شمال شرقیفردوسیرزرو1397/05/25 تا 1397/06/09
میدان فردوسیبه سمت خیابان سرابفردوسیرزرو1397/05/09 تا 1397/05/29
میدان فردوسیورودی کسریفردوسیآزاد
میدان فردوسیجنب بیمارستان معتضدیفردوسیآزاد
فردوسیجنب پارک لالهفردوسیآزاد
پمپ بنزین فردوسیجنب پمپ بنزین دید از مصدقفردوسیآزاد
شهرفرنگجنب ایستگاه اتوبوسفردوسیرزرو1397/05/15 تا 1398/01/15
ابتدای خیابان شورا، شریعتیضلع شمال شرقیخیابان آیت اله کاشانیآزاد
میدان رفعتیهبه سمت بهارخیابان آیت اله کاشانیآزاد
چهارراه هلال احمربه سمت رفعتیهچهارراه هلال احمررزرو1397/05/15 تا 1398/01/15
شهر فرنگجنب بانک مسکنخیابان آیت اله کاشانیآزاد
سه راه برقروبروی مسجد بروجردیخیابان آیت اله کاشانیآزاد
خیابان کاشانیسرخیابان شوراخیابان آیت اله کاشانیرزرو1397/05/09 تا 1397/05/29
میدان کاشانیمصدق ضلع جنوب غربیخیابان آیت اله کاشانیرزرو1397/05/25 تا 1397/06/09
میدان مصدقبه سمت چهارراه هلال احمرخیابان آیت اله کاشانیآزاد
خیابان مدرسجنب پاساژ پارسیانخیابان مدرسآزاد
میدان (شهرداری سابق)ضلع شمالیخیابان آیت اله کاشانیرزرو1397/05/27 تا 1398/01/15
میدان شهرداری سابقورودی شریعتیخیابان مدرسآزاد
پارکینگ شهرداریورودی حاج محمدتقی اصفهانیخیابان مدرسرزرو1397/05/15 تا 1398/01/15
چهارراه اجاقبه سمت جوانشیر ، جنب دکهخیابان مدرسآزاد
چهارراه اجاقجنوب شرقی ش 2خیابان مدرسرزرو1397/05/09 تا 1397/05/29
چهارراه اجاقجنوب شرقیخیابان مدرسآزاد
چهارراه اجاق جنوب غربیخیابان مدرسرزرو1397/05/27 تا 1398/01/15
چهارراه اجاقضلع شمال شرقیخیابان مدرسآزاد
میدان آزادیجنب پاساژ کویتی هامیدان آزادیرزرو1397/05/09 تا 1397/05/29
میدان آزادیضلع غربی(جنب بانک سپه)میدان آزادیرزرو1397/05/18 تا 1397/05/28
میدان آزادیجنب فروشگاه اتکامیدان آزادیآزاد
جلوخانجنب پاساژ کیشمیدان آزادیرزرو1397/05/09 تا 1397/05/29
مدرسجنب پاساژ ولیعصرمیدان آزادیآزاد
مدرسجنب پاساژ قدس(مسجد جامع )میدان آزادیرزرو1397/05/09 تا 1397/05/29
خیابان مدرسورودی خیابان حدادعادلخیابان مدرسآزاد
خیابان مدرسورودی سبزه میدانخیابان مدرسآزاد
میدان آزادیجنب داروخانه شبانه روزیمیدان آزادیآزاد
خیابان مدرسورودی نواب خیابان مدرسآزاد
خیابان مدرسسه راه نوابخیابان مدرسآزاد
ابتدای میدان آزادیسرکوچه پست شهید قندیمیدان آزادیآزاد
ابتدای میدان آزادیروبروی شرکت گازمیدان آزادیآزاد
چهارراه بسیججنب شرکت آبانگاهبلوار شهید بهشتیرزرو1397/05/18 تا 1397/05/28
چهارراه بسیجبه سمت خیابان ارشادبلوار شهید بهشتیآزاد
سه راه 22 بهمنضلع شرقیبلوار شهید بهشتیآزاد
سه راه 22 بهمنجنب بیمه پارسیانبلوار شهید بهشتیرزرو1397/05/09 تا 1397/05/29
سه راه 22 بهمنجنب مسکن و شهرسازیبلوار شهید بهشتیآزاد
بلوار شهید بهشتیجنب سازمان صنعت، معدن و تجارتبلوار شهید بهشتیرزرو1397/05/09 تا 1397/05/29
بلوار شهید بهشتیبه سمت سپاه ، ورودی باغ نی (دانشگاه پیام نور)بلوار شهید بهشتیرزرو1397/05/18 تا 1397/05/28
بلوار شهید بهشتینرسیده به بیمارستان شهدابلوار شهید بهشتیآزاد
بلوار شهید بهشتیجنب صدا و سیمابلوار شهید بهشتیرزرو1397/06/02 تا 1397/06/09
سه راه حافظیهجنب فنی حرفه ایحافظیهآزاد
سه راه حافظیهبه سمت آزادی جنب سالن کارگرانحافظیهآزاد
بلوار شهید بهشتیسر سی متری دومبلوار شهید بهشتیآزاد
خیابان بهداری الهیهورودی بهداریالهیهآزاد
میدان شاهدروبروی شهرداری منطقه 6الهیهآزاد
میدان شاهدجنب مسجدالهیهرزرو1397/05/15 تا 1398/01/15
میدان رسالتبه سمت بلوار زنالهیهرزرو1397/05/09 تا 1397/05/29
بلوار زنزیرپل جانبازانبلوار زنآزاد
چهارراه چقامیرزاورودی شهرک نجفیکمربندی غربیرزرو1397/05/09 تا 1397/05/29
بلوار زنلاین شمالی ( روبروی تقاطع گذرنامه)بلوار زنآزاد
بلوار زنروبروی تقاطع رنجبربلوار زنآزاد
میدان سپاهبه سمت لب آب جنب تالارمیدان سپاهآزاد
میدان سپاهبه سمت آزادی جنب سپاه ناحیه میدان سپاهرزرو1397/05/01 تا 1397/05/31
کمربندی غربی لاین شرقی نرسیده به پل قره سوکمربندی غربیآزاد
کمربندی غربیبه سمت امام حسین بالاتر از دوربرگردان الهیهکمربندی غربیآزاد
کمربندی غربیبه سمت امام حسین، پایین تر از پل جانبازان، لاین شرقیکمربندی غربیآزاد
کمربندی غربیبه سمت باغ گلها ، در باغ گلهاکمربندی غربیآزاد
کمربندی غربیورودی شهرک دادگستریکمربندی غربیآزاد
کمربندی غربی به سمت باغ گلهاجنب دوربرگدان تقاطع الهیهکمربندی غربیآزاد
کمربندی غربی به سمت باغ گلهاجنب استخر زرینکمربندی غربیآزاد
کمربندی غربی به سمت باغ گلهانرسیده به پل زیرگذر ، روبروی cngکمربندی غربیآزاد
میدان امام حسینضلع جنوبی میدانمیدان امام حسینآزاد
میدان امام حسینجنب مسجدمیدان امام حسینرزرو1397/05/06 تا 1397/06/07
میدان امام حسینضلع شمالی ورودی معلممیدان امام حسینرزرو1397/02/01 تا 1397/07/30
میدان نیایشبه سمت مسکنکیهانشهررزرو1397/05/08 تا 1397/05/28
کیهانشهردرب بیمارستان بیستون. ورودی بیمارستانکیهانشهرآزاد
حافظیهمیدان بروجردی حافظیهآزاد
بزرگراه امام خمینیبه سمت میدان امام ورودی ده پهنبزرگراه امام خمینیآزاد
بزرگراه امام خمینی لاین شرقی نرسیده به فرودگاهبزرگراه امام خمینیآزاد
بزرگراه امام خمینی لاین شرقی نرسیده به پل قره سوبزرگراه امام خمینیآزاد
بزرگراه امام خمینیلاین شرقی جنب چاه آب شهرداریبزرگراه امام خمینیآزاد
بزرگراه امام خمینیلاین شرقی جنب دانشگاه کشاورزیبزرگراه امام خمینیآزاد
میدان شهداضلع شرقیمیدان شهداآزاد
میدان شهداضلع شمال شرقیمیدان شهداآزاد
میدان شهدا به سمت سیلومیدان شهداآزاد
بزرگراه امامبه سمت شهدا، جنب دوربرگردانبزرگراه امام خمینیآزاد
بزرگراه امامبه سمت شهدا ، جنب دانشگاه پیام نوربزرگراه امام خمینیآزاد
میدان امام خمینی ضلع شرقی جنب فرودگاه میدان امام خمینیرزرو1397/05/22 تا 1397/06/02
میدان امام خمینیجنب مسجدمیدان امام خمینیآزاد
بلوار کشمیر به سمت لب آب جنب هتل پارسیانبلوار کشمیرآزاد
بلوار کشمیر به سمت میدان امام بالاتر از بیمه ایرانبلوار کشمیرآزاد
بلوار کشمیر به سمت لب آب ورودی فرهنگیان فاز 2بلوار کشمیررزرو1397/05/06 تا 1397/06/15
بلوار کشمیربه سمت میدان امام خمینی جنب cng بلوار کشمیرآزاد
بلوار شهید بهشتیقبل از پل قره سو لاین شرقیبلوار شهید بهشتیرزرو1397/05/26 تا 1397/06/15
بلوار شهید شمشادیانجنب شهربازیبلوار کشمیرآزاد
بلوار شهید بهشتی درب ورودی شهرکت نفتبلوار شهید بهشتیآزاد
بلوار شهید بهشتی، لب آبروبروی پست بانکبلوار شهید بهشتیآزاد
بلوار شهید بهشتیبه سمت میدان نفت، پل ولایت غربیبلوار شهید بهشتیآزاد
شهرک تعاون جنب بازار ، لاین شرقیتعاونآزاد
تعاونروبروی بازار میوه تعاونآزاد
تعاونایستگاه 3 رفیوژ وسطتعاونآزاد
معلممیدان حافظ ، ضلع شمال غربیمعلمآزاد
چهارراه رودکی سمت دانشگاه فنی حرفه ایتعاونآزاد
میدان فرهنگیان فاز 2 ایستگاه 7 لاین غربیفرهنگیان فاز 2رزرو1397/05/08 تا 1397/05/28
بلوار طاقبستانجنب پارک فدکبلوار طاقبستانرزرو1397/05/01 تا 1397/06/01
بلوار طاقبستانجنب هتل پارسیان. لاین شرقیبلوار طاقبستانرزرو1397/05/25 تا 1397/06/09
بلوار طاقبستاندوربرگردان فرهنگیان فاز 2فرهنگیان فاز 2رزرو1397/05/18 تا 1397/05/28
بلوار طاقبستانورودی فرهنگیان فاز 2فرهنگیان فاز 2آزاد
بلوار طاقبستان ورودی شهرک کارمندانکارمندانرزرو1397/05/08 تا 1397/05/28
بلوار طاقبستان ورودی کارمنداندوربرگردان کارمندان لاین غربیکارمندانرزرو1397/05/09 تا 1397/05/29
میدان باغ ابریشم ضلع جنوب غربی بلوار طاقبستانآزاد
میدان باغ ابریشمبه سمت پارک کوهستانبلوار طاقبستانآزاد
شهرک مسکنآخر مسکن رفیوژ وسط جنب دوربرگردانمسکنرزرو1397/05/08 تا 1397/05/28
آخر مسکن . جنب دبیرستان بهمن محمدیآخر مسکن . جنب دبیرستان بهمن محمدیمسکنآزاد
مسکنچهارراه مطهریمسکنرزرو1397/05/01 تا 1397/05/31
سه راه مسکنلاین شرقی ابتدای خ گل هامسکنرزرو1397/05/01 تا 1397/06/01
سه راه مسکنبه سمت بلوار طاقبستانمسکنرزرو1397/05/09 تا 1397/05/28
سه راه مسکن به سمت باغ ابریشممسکنآزاد
سه راه مسکنبه سمت طاقبستان( رفیوژ وسط)مسکنآزاد
میدان طاقبستانجنب هتل جمشیدبلوار طاقبستانرزرو1397/05/09 تا 1397/05/29
عنوان بیلبورد شهری (محل نصب) جهت محله وضعیت تاریخ شروع/ انقضا
خیابان کسری جنب پارک آزادگان کسریآزاد
میدان لشکر ضلع شمال غربی ابتدای خ شریعتی شریعتیآزاد
میدان غدیر ضلع جنوب شرقی جنب شهرداری مرکزشریعتیآزاد
الهیهابتدای بلوار بهداری الهیهآزاد
میدان جوانشیر ابتدای گمرگ جوانشیرآزاد
چهارراه پمپ گازویل ضلع شمال شرقی دید از آزادیمیدان آزادیآزاد
چهارراه کارگر (سه راه جوانشیر)ابتدای کوهساری ( ضلع شمال شرقی )میدان آزادیآزاد
میدان آزادیجنب داروخانهمیدان آزادیرزرو1397/05/09 تا 1397/05/29
چهارراه پارک معلم ضلع شمال شرقی به سمت گلستان22 بهمنرزرو1397/05/09 تا 1397/05/29
بلوار مصطفی امامی جنب ترمینال 222 بهمنآزاد
میدان مرکزیضلع شمالی 22 بهمنآزاد
خیابان نوبهارابتدای بلوار نسترن 22 بهمنآزاد
بلوار شهید بهشتی ورودی سی متری اول22 بهمنآزاد
بلوار زنورودی گلریزان ( گلستان )میدان سپاهرزرو1397/05/09 تا 1397/05/29
میدان سپاه ضلع شمال غربیمیدان سپاهآزاد
لب آب لاین غربی جنب پارک پالایشگاهلب آب رزرو1397/05/09 تا 1397/05/29
ورودی بهاررو به روی ترمینال اسلام آبادآزادگانآزاد
کمر بندی غربیورودی الهیه کمر بندی غربیآزاد
کمربندی غربی قبل از قره سو لاین شرقیکمر بندی غربیآزاد
میدان امام حسینضلع شرقیمیدان امام حسین آزاد
مسکن جنب دبستان مطهریمسکنرزرو1397/05/08 تا 1397/05/28
مسکن میدان ظفرضلع غربیمسکنرزرو1397/05/08 تا 1397/05/28
میدان طاقبستان ضلع شمال شرقیطاقبستان رزرو1397/05/08 تا 1397/05/28
میدان شهداضلع جنوب غربی بزرگ راه امام خمینیآزاد
بلوار کشمیر قبل از سی ان جی بلوار کشمیر آزاد
بزرگ راه امام جنب دانشگاه کشاورزی بزرگ راه امام خمینیآزاد
بزرگ راه امام جنب پارک شاطر آباد بزرگ راه امام خمینیآزاد
بزرگ راه امام خمینیرو به روی ورودی حافظیه بزرگ راه امام خمینیآزاد
بزرگ راه امام ورودی حافظیه بزرگ راه امام خمینیآزاد
میدان امام خمینیجنب مسجدمیدان امام خمینیرزرو1397/05/09 تا 1397/05/29
عنوان بیلبورد جاده ای (محل نصب) جهت شهر وضعیت تاریخ شروع/ انقضا

برای دریافت آخرین اخبار و پیشنهادات ویژه لطفا در خبرنامه ما ثبت نام کنید .