لیست رسانه ها


عنوان استرابورد (محل نصب) جهت محله وضعیت تاریخ شروع/ انقضا
میدان فردوسیضلع شمالیفردوسیرزرو1398/09/17 تا 1398/09/22
چهارراه مصطفی امامی (ارشاد)دید از آتش نشانی (بامداد)22 بهمنآزاد
چهارراه گلستان دید از ارشاد22 بهمنآزاد
میدان امام خمینیدید از بزرگراهمیدان امام خمینیرزرو1398/05/01 تا 1398/12/29
چهارراه سنگررفیوژ دید از گلریزان22 بهمنآزاد
چهارراه سنگر رفیوژ دید از گلستان و سی متری22 بهمنآزاد
لب آب لاین غربی رفیوژ وسطبلوار طاقبستانآزاد
چهارراه گلستان رفیوژ ضلع جنوبی22 بهمنآزاد
چهارراه سنگر رفیوژ وسط دید سی متری 22 بهمنآزاد
چهارراه چاله چاله دید از سی متری 22 بهمنآزاد
میدان پارکینگ شهرداریضلع غربیجوانشیرآزاد
چهارراه جوانشیر دید به سمت پارک شیرین جوانشیرآزاد
17 شهریور گل ناز دید از گل نازدید از گل ناز22 بهمنآزاد
بلوار شهید بهشتی ورودی نمایشگاه بین المللیبلوار شهید بهشتیآزاد
دور برگردان آخر مسکن دید از مسکنمسکنآزاد
دور برگردان سی متری دوم دید سی متری دوم 22 بهمنآزاد
میدان آزادی رو به روی ایستگاه تاکسی دید از ترمینال 1میدان آزادیآزاد
میدان آزادی رو به روی ایستگاه تاکسی دید به سمت آزادی میدان آزادیآزاد
دور برگردان میدان آزادگانقبل از میدان پردیسآزاد
میدان امام حسین دید از چهارراه رودکیمیدان امام حسینآزاد
میدان گلایول ابتدای ویلا دید از ویلا برقآزاد
میدان مرکزیضلع شمال غربی 22 بهمنرزرو1398/09/16 تا 1398/10/16
رو به روی بیمارستان امام خمینی دید از وکیل آقاتاجگذاریآزاد
خیابان برق نسترن دید از نسترن برقآزاد
کمربندی غربی قبل پل بلوار زن لاین شرقی کمربندی غربیرزرو1398/05/01 تا 1398/12/29
خیابان فردوسی رو به روی سینما آزادیفردوسیآزاد
خیابان سراب دید به سمت فردوسیفردوسیآزاد
بلوار سجاد دید از کسری فردوسیآزاد
چهارراه ژاندارمری دید از آزادگانفردوسیآزاد
45 متری آل آقا 22 بهمنآزاد
چهارراه بسیج رفیوژ وسط دید به سمت ازادیبلوار شهید بهشتیرزرو1398/09/09 تا 1398/09/20
چهارراه بسیجبه سمت چهارراه اتش نشانیبلوار شهید بهشتیآزاد
خیابان برقگل سرخبرقآزاد
میدان جمهوریجنب بانک صادراتتاجگذاریآزاد
ابتدای خ سعدیلاین شرقی ابتدای خیابان سعدی فردوسیآزاد
میدان آزادی جنب پاساژ قصرمیدان آزادیرزرو1398/05/01 تا 1398/12/29
میدان آزادی ضلع شرقیدید از سیلومیدان آزادیرزرو1398/05/20 تا 1399/01/20
خ سی متری اول ورودی خ تعزیرات22 بهمنآزاد
پمپ بنزین فردوسیدید از فردوسیفردوسیرزرو1398/09/13 تا 1398/09/23
بلوار نسترن نوبهارضلع جنوب غربی 22 بهمنآزاد
میدان گلایول شمال غربیشمال غربی22 بهمنآزاد
چهارراه آتش نشانیضلع جنوب غربی22 بهمنرزرو1397/11/05 تا 1398/11/05
میدان امام خمینیضلع جنوبیمیدان امام خمینیرزرو1398/05/01 تا 1398/12/29
چهارراه سی متری دومضلع شمالی( رفیوژ وسط )22 بهمنرزرو1398/09/27 تا 1398/10/07
چهارراه نوبهارورودی برق ضلع شمال غربیبرقرزرو1398/09/17 تا 1398/09/22
بلوار شهید بهشتی لاین شرقی، پایین تر از پمپ بنزینبلوار شهید بهشتیآزاد
سه راه برقلاین غربی ، ابتدای خیابان نوبهاربلوار شهید بهشتیآزاد
چهارراه گذرنامهجنب پارک درخشان22 بهمنآزاد
میدان مرکزی به سمت گذرنامه22 بهمنآزاد
خیابان برقابتدای کوچه حاج داییی22 بهمنآزاد
چهار راه سی متری به سمت چاله چاله22 بهمنآزاد
چهارراه نوبهار ضلع جنوب غربی22 بهمنرزرو1398/08/24 تا 1398/09/24
میدان 17 شهریورابتدای خیابان گل ناز22 بهمنرزرو1398/09/16 تا 1398/10/16
میدان 17 شهریورورودی برق، ضلع جنوب غربی22 بهمنرزرو1398/08/20 تا 1398/09/20
چهارراه سنگرجنب پارک22 بهمنرزرو1398/03/01 تا 1399/03/01
شهرک فرهنگیان فاز 1چهارراه امیرکبیرمیدان آزادیآزاد
خیابان برقجنب هتل گلایولبرقآزاد
خیابان برقسربلوار نسترنبرقآزاد
میدان گلایول ورودی خیابان ویلابرقرزرو1398/09/16 تا 1398/10/16
چهارراه گلستانجنب درمانگاه حاج داییمیدان آزادیرزرو1398/09/13 تا 1398/09/23
چهارراه مصطفی امامی (ارشاد)دید از پارک معلم 22 بهمنآزاد
چهارراه پارک معلمجنب آب و فاضلاب22 بهمنرزرو1398/09/13 تا 1398/09/22
خیابان ناسیونالروبروی تأمین اجتماعیفرهنگیان فاز 1رزرو1398/05/25 تا 1398/12/29
میدان سنجابیضلع جنوب شرقیمیدان آزادیرزرو1398/05/01 تا 1398/12/29
بلوار مصطفی امامیرو به روی ترمینال 2فرهنگیان فاز 1آزاد
چهارراه شهرستانی به سمت بانک صادراتمیدان آزادیآزاد
خیابان سیلو روبروی پاساژ قصر میدان آزادیآزاد
میدان فرمانداریورودی خیابان شرقیبلوار شهید بهشتیآزاد
چهارراه راهنمایی رانندگیضلع جنوب شرقیمیدان آزادیآزاد
چهارراه سیلوبه سمت خیابان راهنمایی و رانندگیمیدان آزادیآزاد
سبزه میدانبه سمت خیابان جلیلیخیابان مدرسآزاد
میدان جلیلیجنب بانک ملیشریعتیرزرو1398/05/20 تا 1398/12/29
میدان غدیرجنب بانک ملیشریعتیآزاد
میدان غدیرورودی شهرداریشریعتیآزاد
بیمارستان امام خمینیروبروی بیمارستان امام خمینیوکیل آقاآزاد
میدان جمهوری اسلامیجنب بانک صادراتتاجگذاریآزاد
میدان جوانشیر ضلع غربیجوانشیررزرو1398/05/01 تا 1398/12/29
میدان جوانشیر به سمت گمرکجوانشیررزرو1398/09/09 تا 1398/09/20
چهارراه جوانشیربه سمت کوهساریجوانشیرآزاد
خیابان جوانشیر جنب پارک شیرینجوانشیرآزاد
چهارراه وکیل آقاضلع جنوب شرقیوکیل آقاآزاد
بلوار شهید بهشتیچهارراه بسیج رفیوژ وسط دید از آزادیبلوار شهید بهشتیرزرو1398/09/13 تا 1398/09/23
خیابان شریعتی سه راه کوچه ثبتشریعتیرزرو1398/09/13 تا 1398/09/23
خیابان شریعتی ورودی خیابان شوراشریعتیرزرو1398/09/09 تا 1398/09/20
شریعتیجنب دبیرستان جلال آل احمدشریعتیآزاد
خیابان دلگشاورودی شهرک صادقیهفردوسیآزاد
میدان لشگرورودی خیابان شریعتیفردوسیآزاد
میدان پردیسنبش میدانپردیسآزاد
میدان آزادگانورودی پردیس ضلع غربیکسریآزاد
میدان آزادگانروبروی پردیس ضلع شرقیکسریرزرو1398/05/25 تا 1398/12/29
شهرک ژاندارمریضلع شمالی میدان دانشگاه آزاد اسلامیکسریآزاد
بلوار کسریمیدان دانشگاه آزادکسریآزاد
خیابان کسریجنب هلال احمرکسریآزاد
شهرک متخصصینتقاطع شهرک ضلع جنوب غربیکسریآزاد
چهارراه ژاندارمریورودی شهرک به سمت فردوسیکسریآزاد
بلوار کسریرو به روی باغچه بان کسریرزرو1398/09/13 تا 1398/09/23
بلوار کسریسر بلوار سجادکسریآزاد
میدان فردوسیبه سمت مصدق، لاین شمال شرقیفردوسیرزرو1398/09/16 تا 1398/10/16
میدان فردوسیبه سمت خیابان سرابفردوسیآزاد
میدان فردوسیورودی کسریفردوسیرزرو1398/09/09 تا 1398/09/20
میدان فردوسیجنب بیمارستان معتضدیفردوسیآزاد
فردوسیجنب پارک لالهفردوسیرزرو1398/05/20 تا 1398/12/29
پمپ بنزین فردوسیجنب پمپ بنزین دید از مصدقفردوسیآزاد
شهرفرنگجنب ایستگاه اتوبوسفردوسیآزاد
ابتدای خیابان شورا، شریعتیضلع شمال شرقیخیابان آیت اله کاشانیآزاد
میدان رفعتیهبه سمت بهارخیابان آیت اله کاشانیآزاد
چهارراه هلال احمربه سمت رفعتیهچهارراه هلال احمررزرو1398/09/13 تا 1398/09/23
سه راه برقروبروی مسجد بروجردیخیابان آیت اله کاشانیآزاد
خیابان کاشانیسرخیابان شوراخیابان آیت اله کاشانیرزرو1398/09/09 تا 1398/09/20
میدان مصدقمصدق ضلع جنوب غربیخیابان آیت اله کاشانیرزرو1398/09/16 تا 1398/10/16
میدان مصدقبه سمت چهارراه هلال احمرخیابان آیت اله کاشانیآزاد
خیابان مدرسجنب پاساژ پارسیانخیابان مدرسرزرو1398/09/16 تا 1398/10/16
میدان (شهرداری سابق)ضلع شمالیخیابان آیت اله کاشانیآزاد
میدان شهرداری سابقورودی شریعتیخیابان مدرسرزرو1398/09/09 تا 1398/09/20
پارکینگ شهرداریورودی حاج محمدتقی اصفهانیخیابان مدرسآزاد
چهارراه اجاقبه سمت جوانشیر ، جنب دکهخیابان مدرسآزاد
چهارراه اجاقجنوب شرقی ش 2خیابان مدرسآزاد
چهارراه اجاقجنوب شرقیخیابان مدرسآزاد
چهارراه اجاق جنوب غربیخیابان مدرسرزرو1398/09/16 تا 1398/10/16
چهارراه اجاقضلع شمال شرقیخیابان مدرسآزاد
میدان آزادیجنب پاساژ کویتی هامیدان آزادیآزاد
میدان آزادیضلع غربی(جنب بانک سپه)میدان آزادیآزاد
میدان آزادیجنب فروشگاه اتکامیدان آزادیرزرو1398/05/20 تا 1398/12/29
جلوخانجنب پاساژ کیشمیدان آزادیآزاد
مدرسجنب پاساژ ولیعصرمیدان آزادیرزرو1398/05/01 تا 1398/12/29
مدرسجنب پاساژ قدس(مسجد جامع )میدان آزادیآزاد
خیابان مدرسورودی خیابان حدادعادلخیابان مدرسآزاد
خیابان مدرسورودی سبزه میدانخیابان مدرسرزرو1398/09/13 تا 1398/09/23
میدان آزادیجنب داروخانه شبانه روزیمیدان آزادیآزاد
خیابان مدرسسه راه نوابخیابان مدرسآزاد
ابتدای میدان آزادیسرکوچه پست شهید قندیمیدان آزادیرزرو1398/09/13 تا 1398/09/23
ابتدای میدان آزادیروبروی شرکت گازمیدان آزادیرزرو1398/05/01 تا 1398/12/29
چهارراه بسیججنب شرکت آبانگاهبلوار شهید بهشتیآزاد
چهارراه بسیج (ش)به سمت خیابان ارشادبلوار شهید بهشتیآزاد
سه راه 22 بهمنضلع شرقیبلوار شهید بهشتیآزاد
سه راه 22 بهمنجنب بیمه پارسیانبلوار شهید بهشتیرزرو1398/09/13 تا 1398/09/23
سه راه 22 بهمنجنب مسکن و شهرسازیبلوار شهید بهشتیآزاد
بلوار شهید بهشتیجنب سازمان صنعت، معدن و تجارتبلوار شهید بهشتیآزاد
بلوار شهید بهشتیبه سمت سپاه ، ورودی باغ نی (دانشگاه پیام نور)بلوار شهید بهشتیآزاد
بلوار شهید بهشتینرسیده به بیمارستان شهدابلوار شهید بهشتیرزرو1398/05/20 تا 1398/12/29
بلوار شهید بهشتیجنب صدا و سیمابلوار شهید بهشتیرزرو1398/05/01 تا 1398/12/29
سه راه حافظیهجنب فنی حرفه ایحافظیهرزرو1398/09/13 تا 1398/09/23
سه راه حافظیهبه سمت آزادی جنب سالن کارگرانحافظیهآزاد
بلوار شهید بهشتیسر سی متری دومبلوار شهید بهشتیآزاد
چهارراه کاشانی الهیهورودی کاشانی و شهرک دادگشتریالهیهآزاد
میدان شاهدروبروی شهرداری منطقه 6الهیهآزاد
میدان شاهدجنب مسجدالهیهرزرو1398/05/20 تا 1398/12/29
میدان رسالتبه سمت بلوار زنالهیهآزاد
بلوار زنزیرپل جانبازانبلوار زنآزاد
چهارراه چقامیرزاورودی شهرک نجفیکمربندی غربیآزاد
بلوار زنلاین شمالی ( روبروی تقاطع گذرنامه)بلوار زنآزاد
بلوار زنروبروی تقاطع بهزیستیبلوار زنآزاد
میدان سپاهبه سمت لب آب جنب تالارمیدان سپاهآزاد
میدان سپاهبه سمت آزادی جنب سپاه ناحیه میدان سپاهرزرو1398/09/16 تا 1398/10/16
کمربندی غربی لاین شرقی نرسیده به پل قره سوکمربندی غربیرزرو1398/05/01 تا 1398/12/29
کمربندی غربیبه سمت امام حسین بالاتر از دوربرگردان الهیهکمربندی غربیرزرو1398/05/01 تا 1398/12/29
کمربندی غربیبه سمت امام حسین، پایین تر از پل جانبازان، لاین شرقیکمربندی غربیآزاد
کمربندی غربیبه سمت باغ گلها ، در باغ گلهاکمربندی غربیرزرو1398/05/01 تا 1398/12/29
کمربندی غربیورودی شهرک دادگستریکمربندی غربیرزرو1398/05/01 تا 1398/12/29
کمربندی غربی به سمت باغ گلهاجنب دوربرگدان تقاطع الهیهکمربندی غربیرزرو1398/05/01 تا 1398/12/29
کمربندی غربی به سمت باغ گلهاجنب استخر زرینکمربندی غربیرزرو1398/05/01 تا 1398/12/29
کمربندی غربی به سمت باغ گلهانرسیده به پل زیرگذر ، روبروی cngکمربندی غربیرزرو1398/05/01 تا 1398/12/29
میدان امام حسینضلع جنوبی میدانمیدان امام حسینآزاد
میدان امام حسینجنب مسجدمیدان امام حسینرزرو1398/05/20 تا 1399/01/20
میدان امام حسینضلع شمالی ورودی معلممیدان امام حسینآزاد
میدان نیایشبه سمت مسکنکیهانشهرآزاد
کیهانشهردرب بیمارستان بیستون. ورودی بیمارستانکیهانشهرآزاد
حافظیهمیدان بروجردی حافظیهآزاد
بزرگراه امام خمینیبه سمت میدان امام ورودی ده پهنبزرگراه امام خمینیرزرو1398/05/01 تا 1398/12/29
بزرگراه امام خمینی لاین شرقی نرسیده به فرودگاهبزرگراه امام خمینیرزرو1398/05/01 تا 1398/12/29
بزرگراه امام خمینی لاین شرقی نرسیده به پل قره سوبزرگراه امام خمینیرزرو1398/05/01 تا 1398/12/29
بزرگراه امام خمینیلاین شرقی جنب چاه آب شهرداریبزرگراه امام خمینیرزرو1398/05/01 تا 1398/12/29
بزرگراه امام خمینیلاین شرقی جنب دانشگاه کشاورزیبزرگراه امام خمینیرزرو1398/05/01 تا 1398/12/29
میدان شهداضلع شرقیمیدان شهدارزرو1398/05/01 تا 1398/12/29
میدان شهداضلع شمال شرقیمیدان شهدارزرو1398/05/01 تا 1398/12/29
میدان شهدا به سمت سیلومیدان شهداآزاد
بزرگراه امامبه سمت شهدا، جنب دوربرگردانبزرگراه امام خمینیرزرو1398/05/01 تا 1398/12/29
بزرگراه امامبه سمت شهدا ، جنب دانشگاه پیام نوربزرگراه امام خمینیرزرو1398/05/01 تا 1398/12/29
میدان امام خمینی ضلع شرقی جنب فرودگاه میدان امام خمینیرزرو1398/05/01 تا 1398/12/29
میدان امام خمینیجنب مسجدمیدان امام خمینیآزاد
بلوار کشمیر به سمت لب آب جنب هتل پارسیانبلوار کشمیررزرو1398/05/01 تا 1398/12/29
بلوار کشمیر به سمت میدان امام بالاتر از بیمه ایرانبلوار کشمیررزرو1398/05/01 تا 1398/12/29
بلوار کشمیر به سمت لب آب ورودی فرهنگیان فاز 2بلوار کشمیرآزاد
بلوار کشمیربه سمت میدان امام خمینی جنب cng بلوار کشمیرآزاد
بلوار شهید بهشتیقبل از پل قره سو لاین شرقیبلوار شهید بهشتیآزاد
بلوار شهید شمشادیانجنب شهربازیبلوار کشمیررزرو1398/05/01 تا 1398/12/29
بلوار شهید بهشتی درب ورودی شهرکت نفتبلوار شهید بهشتیآزاد
بلوار شهید بهشتی، لب آبروبروی پست بانکبلوار شهید بهشتیآزاد
لب آب لاین شرقیلب آب لاین شرقی جنب پل قوسیبلوار طاقبستانرزرو1398/09/13 تا 1398/09/23
شهرک تعاون جنب بازار ، لاین شرقیتعاونرزرو1398/05/01 تا 1398/12/29
تعاونروبروی بازار میوه تعاونآزاد
تعاونایستگاه 3 رفیوژ وسطتعاونآزاد
معلممیدان حافظ ، ضلع شمال غربیمعلمرزرو1398/05/25 تا 1398/12/29
چهارراه رودکی سمت دانشگاه فنی حرفه ایتعاونرزرو1398/09/13 تا 1398/09/23
میدان فرهنگیان فاز 2 ایستگاه 7 لاین غربیفرهنگیان فاز 2آزاد
بلوار طاقبستانجنب پارک فدکبلوار طاقبستانرزرو1398/05/01 تا 1398/12/29
بلوار طاقبستانجنب هتل پارسیان. لاین شرقیبلوار طاقبستانرزرو1398/09/16 تا 1398/10/16
بلوار طاقبستاندوربرگردان فرهنگیان فاز 2فرهنگیان فاز 2آزاد
بلوار طاقبستانورودی فرهنگیان فاز 2فرهنگیان فاز 2آزاد
بلوار طاقبستان ورودی شهرک کارمندانکارمندانآزاد
بلوار طاقبستان ورودی کارمنداندوربرگردان کارمندان لاین غربیکارمندانآزاد
میدان باغ ابریشم ضلع جنوب غربی بلوار طاقبستانآزاد
میدان باغ ابریشمبه سمت پارک کوهستانبلوار طاقبستانآزاد
دور برگردان مسکنآخر مسکن رفیوژ وسط جنب دوربرگردانمسکنرزرو1398/05/01 تا 1398/12/29
آخر مسکن . جنب دبیرستان بهمن محمدیآخر مسکن . جنب دبیرستان بهمن محمدیمسکنآزاد
مسکنچهارراه مطهریمسکنآزاد
سه راه مسکنلاین شرقی ابتدای خ گل هامسکنرزرو1398/09/09 تا 1398/09/20
سه راه مسکنبه سمت بلوار طاقبستانمسکنرزرو1398/09/17 تا 1398/09/22
سه راه مسکن به سمت باغ ابریشممسکنآزاد
سه راه مسکنبه سمت طاقبستان( رفیوژ وسط)مسکنرزرو1398/09/13 تا 1398/09/23
میدان طاقبستانجنب هتل جمشیدبلوار طاقبستانآزاد
عنوان بیلبورد (محل نصب) جهت محله وضعیت تاریخ شروع/ انقضا
خیابان کسری جنب پارک آزادگان کسریآزاد
میدان لشکر ضلع شمال غربی ابتدای خ شریعتی شریعتیآزاد
میدان غدیر ضلع جنوب شرقی جنب شهرداری مرکزشریعتیآزاد
الهیهابتدای بلوار بهداری الهیهآزاد
میدان جوانشیر ابتدای گمرگ جوانشیرآزاد
چهارراه پمپ گازویل ضلع شمال شرقی دید از آزادیمیدان آزادیآزاد
چهارراه کارگر (سه راه جوانشیر)ابتدای کوهساری ( ضلع شمال شرقی )میدان آزادیآزاد
میدان آزادیجنب داروخانهمیدان آزادیآزاد
چهارراه پارک معلم ضلع شمال شرقی به سمت گلستان22 بهمنآزاد
بلوار مصطفی امامی جنب ترمینال 222 بهمنآزاد
میدان مرکزیضلع شمالی 22 بهمنآزاد
خیابان نوبهارابتدای بلوار نسترن 22 بهمنآزاد
بلوار شهید بهشتی ورودی سی متری اول22 بهمنآزاد
بلوار زنورودی گلریزان ( گلستان )میدان سپاهآزاد
میدان سپاه ضلع شمال غربیمیدان سپاهآزاد
لب آب لاین غربی جنب پارک پالایشگاهلب آب آزاد
ورودی بهاررو به روی ترمینال اسلام آبادآزادگانآزاد
کمر بندی غربیورودی الهیه کمر بندی غربیآزاد
کمربندی غربی قبل از قره سو لاین شرقیکمر بندی غربیآزاد
میدان امام حسینضلع شرقیمیدان امام حسین آزاد
مسکن جنب دبستان مطهریمسکنآزاد
مسکن میدان ظفرضلع غربیمسکنآزاد
میدان طاقبستان ضلع شمال شرقیطاقبستان آزاد
میدان شهداضلع جنوب غربی بزرگ راه امام خمینیآزاد
بلوار کشمیر قبل از سی ان جی بلوار کشمیر آزاد
بزرگ راه امام جنب دانشگاه کشاورزی بزرگ راه امام خمینیآزاد
بزرگ راه امام جنب پارک شاطر آباد بزرگ راه امام خمینیآزاد
بزرگ راه امام خمینیرو به روی ورودی حافظیه بزرگ راه امام خمینیآزاد
بزرگ راه امام ورودی حافظیه بزرگ راه امام خمینیآزاد
میدان امام خمینیجنب مسجدمیدان امام خمینیآزاد
عنوان پمپ بنزین(محل نصب) تعداد شهر وضعیت تاریخ شروع/ انقضا
جایگاه پاسارگاد 6 عدد نازل بنزین OPW 2 عدد نازل بنزین ZYQ 6 عدد نازل گازوییل OPW محور بیستون-صحنهآزاد
جایگاه پایانه (ممتاز)2 عدد نازل بنزین OPW 2 عدد نازل بنزین ZYQ 1 عدد نازل گازوییل OPW 1 عدد نازل گازوییل ZYQ محور صحنه-کنگاورآزاد
جایگاه راه نجف (ممتاز)7 عدد نازل بنزین OPW 1 عدد نازل بنزین ZYQ 7عدد نازل گازوییل OPW 1 عدد نازل کازوویل ZYQمحور صحنه-کنگاورآزاد
جایگاه پرو (ممتاز) 4 عدد نازل بنزین OPW 4 عدد نازل گازوییل OPW محور بیستون-صحنهآزاد
جایگاه صدرا (ممتاز)8 عدد نازل بنزین OPW 5 عد نازل گازوییل OPWمحور کرمانشاه-کامیارانآزاد
جایگاه درویشی (ممتاز)6 عدد نازل بنزین OPW 4 عدد نازل گازوویل OPWمحور کرمانشاه-کامیارانآزاد
جایگاه بعثت (ممتاز) نازل بنزین 8 عدد OPW نازل گازوویل 4 عدد OPWمحور کرمانشاه-کامیارانآزاد
جایگاه آزادی (ممتاز)8 عدد نازل بنزین OPW کرمانشاهآزاد
جایگاه ایمان (ممتاز )8 عدد نازل بنزین OPW 4 عدد نازل بنزین سوپر OPWکرمانشاهآزاد
جایگاه قائم (ممتاز)3 عدد نازل بنزین OPW 1 عدد نازل بنزین ZYQکرمانشاهآزاد
جایگاه سوخت رودکی (ممتاز)تعداد نازل بنزین 4 عدد OPW- نازل بنزین سوپر 4 عدد OPW- تعداد نازل بنزین 6 عدد ZYQکرمانشاهآزاد
جایگاه الهیه (ممتاز)نازل بنزین 8 عدد OPW- نازل بنزین کرمانشاهآزاد
جایگاه سوخت ملکی (ممتاز )13 عدد نازل بنزین OPWکرمانشاهآزاد
جایگاه سوخت طاقبستان (ممتاز )10 عدد نازل بنزین OPWکرمانشاهآزاد
جایگاه سوخت معلم (ممتاز)8 عدد نازل بنزین OPWکرمانشاهآزاد
جایگاه سوخت گلستان (ممتاز )8 عدد نازل بنزین OPWکرمانشاهآزاد
جایگاه سوخت فرامرزی 110 ( درجه یک )8 عدد نازل بنزین OPWکرمانشاهآزاد
جایگاه سوخت فردوسی (ممتاز)16 عدد نازل شامل ( 12 عدد نازل بنزین OPW+ تعداد 4 عدد نازل بنزین سوپر OPW ) کرمانشاهآزاد
جایگاه سوخت پرویزی (درجه یک )8 عدد نازل ZYQ کرمانشاهآزاد
جایگاه سوخت صادقی (ممتاز )8 عدد نازل بنزین ( OPW 7 عدد +1 عدد نازل ZYQ )کرمانشاهآزاد
جایگاه سوخت کبیر ( ممتاز )8 عدد نازل OPWکرمانشاهآزاد
جایگاه سوخت ولیعصر (ممتاز) 8 عدد نازل بنزینکرمانشاهآزاد

برای دریافت آخرین اخبار و پیشنهادات ویژه لطفا در خبرنامه ما ثبت نام کنید .